Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới có sự tham gia của cộng đồng

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, kết quả nghiên cứu về chính sách của Nhà nước đối với nông dân trong điều kiện thực hiện các cam kết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã làm rõ vai trò và vị trí nòng cốt
Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới có sự tham gia của cộng đồng

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, kết quả nghiên cứu về chính sách của Nhà nước đối với nông dân trong điều kiện thực hiện các cam kết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã làm rõ vai trò và vị trí nòng cốt của người nông dân trong việc xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (CNH - HĐH), do vậy Nhà nước cần có các chính sách về sử dụng đất đai của đất nước nói chung cũng như cho nông nghiệp nói riêng.

 

Các chính sách phải kể đến đó là chính sách về đầu tư, tích tụ ruộng đất, chính sách về hỗ trợ trực tiếp, gián tiếp, bảo hộ cho nông dân phù hợp với cam kết của WTO, trong đó đặc biệt lưu ý hỗ trợ cho nông dân về ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, chính sách về an sinh xã hội đối với nông dân, nông thôn trong bối cảnh hội nhập quốc tế còn nhiều thách thức; xác định những điều kiện cơ bản và những giải pháp thúc đẩy quá trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn giai đoạn từ 2010 - 2020.

 

Theo các chuyên gia, cần phải nhanh chóng đổi mới chính sách đất đai, cho tích tụ tập trung, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đào tạo nghề cho nông dân, thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đây chính là vấn đề mấu chốt đảm bảo cho đất nước phát triển ổn định bền vững. Bên cạnh đó, cần có các nghiên cứu về giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thực hiện cho một số vùng thuộc Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu về hệ thống giải pháp phát triển nông thôn mới và ứng dụng phương pháp có sự tham gia của người dân trong xây dựng phương pháp và tiêu chí giám sát, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới. Các nghiên cứu này đã xây dựng được cơ sở khoa học về mô hình nông thôn mới và hệ thống tiêu chí, giải pháp phát triển nông thôn mới, đưa ra được phương pháp, tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới có sự tham gia của cộng đồng.

Q.V

ngocthanh