Đánh giá kết quả đầu tư bằng vốn ODA

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các đơn vị đang sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị rà soát, đánh giá tình hình huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài theo từng chương trình/dự án với các hiệp định vay, gồm tổng mức đầu tư, trị giá vốn vay điều chỉnh so với quyết định ban đầu, tình trạng giải ngân, lũy kế giải ngân từ khi hiệp định vay có hiệu lực đến ngày 31/12/2015.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị phải đánh giá kết quả đạt được từ việc đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, tác động đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Về kế hoạch giải ngân, Bộ Tài chính đề nghị phải xây dựng theo từng chương trình/dự án gắn liền với các hiệp định vay và tiến độ thực hiện các chương trình/dự án; chi tiết từng năm trong giai đoạn 2016 - 2020. Bộ Tài chính lưu ý các bộ, ngành, địa phương phản ánh kịp thời và đầy đủ tình hình thông tin, số liệu báo cáo để làm căn cứ xác định ngưỡng an toàn trong vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, không ảnh hưởng đến trần nợ công để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.                             

Việt Thắng