Đã thẩm định 50 nghị định quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh

(BĐT) - Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 vừa được Bộ Tư pháp công bố cho thấy, Bộ Tư pháp cùng các bộ, cơ quan ngang bộ đã nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ phát triển đất nước.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các bộ, ngành, trong 6 tháng đầu năm, các bộ, cơ quan đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền hơn 400 văn bản, trong đó có 55 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh (21 nghị định, 2 quyết định, 28 thông tư, 4 thông tư liên tịch) và chùm nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, đáp ứng yêu cầu thực thi Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014.

Công tác thẩm định VBQPPL của Bộ Tư pháp trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được chú trọng, nâng cao chất lượng và gắn kết chặt chẽ hơn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành tư pháp đã tổ chức thẩm định 4.851 dự thảo VBQPPL (tăng 10,37% so với cùng kỳ năm 2015). Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định các nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh và đã hoàn thành thẩm định đối với 50/50 nghị định, qua đó đã đề nghị cắt giảm nhiều thủ tục, giấy phép, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Trần Tuyết