Đã cấp 41 triệu 757 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, đến nay cả nước đã cấp được 41.757.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cơ bản hoàn thành mục tiêu cấp Giấy chứng nhận.
Đã cấp 41 triệu 757 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, đến nay cả nước đã cấp được 41.757.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cơ bản hoàn thành mục tiêu cấp Giấy chứng nhận. 

 

Trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã hướng dẫn và kiểm tra việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên phạm vi cả nước. Hiện đã có 121/709 đơn vị cấp huyện đang vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.

 

Cũng theo Bộ TN&MT, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 17/2011/QH13. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 17/2011/QH13, đối với cấp tỉnh, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) cho 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 8 tháng của năm 2015, Bộ TN&MT tập trung triển khai việc quy hoạch điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2020 và lập Kế hoạch sử dụng đất đến 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, Bộ TN&MT đã chủ động hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, đảm bảo theo đúng các quy định. Bên cạnh việc hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Bộ TN&MT đã hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm. Tại các địa phương, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện công khai, dân chủ, đúng trình tư, thủ tục theo quy định của pháp luật. Từ khi có Luật Đất đai năm 2013, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi được đảm bảo, đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm như dự án Quốc lộ 1A, dự án đường Hồ Chí Minh.

Ngô Trần

ngocthanh