Công bố định kỳ thông tin của DNNN trên phương tiện thông tin đại chúng

Nghị định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vừa được Chính phủ ban hành.
Công bố định kỳ thông tin của DNNN trên phương tiện thông tin đại chúng

Nghị định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vừa được Chính phủ ban hành.

 

Theo đó, DNNN phải định kỳ công bố các thông tin: Chiến lược phát triển của doanh nghiệp; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo; Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có); Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp; Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. 

IMG

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp là một trong những thông tin doanh nghiệp phải định kỳ công bố theo quy định của Nghị định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

 Ảnh: Lê Tiên

Đối với các chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư có nội dung quan trọng, liên quan hoặc ảnh hưởng đến bí mật và an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh, doanh nghiệp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước quyết định việc công bố nhằm bảo đảm nội dung bí mật là phù hợp, tránh lạm dụng các quy định về nội dung bí mật làm hạn chế tính công khai, minh bạch về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp.

 

Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời qua các phương tiện công bố thông tin. Cụ thể, đối với doanh nghiệp, phương tiện công bố thông tin gồm: báo cáo bằng văn bản, trang thông tin điện tử, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

 

Đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, phương tiện công bố thông tin gồm hệ thống tiếp nhận thông tin, cổng hoặc trang thông tin điện tử, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

 

Việc công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng khác do cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước quy định. Ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp là tiếng Việt. Trường hợp quy định công bố thông tin bổ sung bằng ngôn ngữ khác, ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin bao gồm tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo quy định. 

 

Trường hợp các thông tin được công bố có sự sai lệch, chưa chính xác, làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin phải xác nhận và điều chỉnh thông tin thay đổi hoặc đính chính thông tin đó trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý. 

Minh Hiếu

ngocthanh