Con số ấn tượng

999.692,08 tỷ đồng là tổng giá trị tài sản nhà nước tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước tính đến ngày 31/12/2014. Đây là thông tin tại Báo cáo
Con số ấn tượng

999.692,08 tỷ đồng là tổng giá trị tài sản nhà nước tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước tính đến ngày 31/12/2014. Đây là thông tin tại Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2014 vừa được Chính phủ hoàn thành.

IMG

Theo Báo cáo, sử dụng nhiều tài sản nhà nước nhất là khối các đơn vị sự nghiệp, chiếm tới 63,82% tổng số hiện vật và 69,08% tổng giá trị (trong đó có hơn 2.284,48 triệu m2 đất, 92,5 triệu m2 nhà). Riêng về ô tô, khối cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng 16.482 chiếc (chiếm 44,67%); còn khối đơn vị sự nghiệp quản lý, sử dụng 15.651 chiếc (chiếm 42,42%). 

 

Đến hết tháng 12/2014, các bộ, ngành, địa phương đã đề xuất phương án xử lý nhà đất đối với 153.279 cơ sở nhà đất, với tổng diện tích khoảng 2.970,5 triệu m2 đất và 136 triệu m2 nhà. Tổng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương trên phạm vi cả nước là trên 33.000 tỷ đồng.

Cao Dung

ngocthanh