Cho phép Vinalines chuyển nhượng cổ phần theo hình thức thỏa thuận trực tiếp

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) chuyển nhượng 8,5 triệu cổ phần theo hình thức thỏa thuận trực tiếp với Công ty CP Vinpearl Nha Trang.
Cho phép Vinalines chuyển nhượng cổ phần theo hình thức thỏa thuận trực tiếp

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) chuyển nhượng 8,5 triệu cổ phần theo hình thức thỏa thuận trực tiếp với Công ty CP Vinpearl Nha Trang. Giá chuyển nhượng thực hiện theo nguyên tắc thị trường, trên cơ sở kết quả thẩm định của tổ chức có chức năng tư vấn, thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

 

Số cổ phần còn lại (15,070 triệu cổ phần) chuyển cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý và làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước theo hình thức bàn giao vốn nhà nước.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Vinalines xây dựng phương án xác định vốn điều lệ và phương án cổ phần hóa theo hướng giảm nguồn vốn chủ sở hữu tại Vinalines tương ứng với giá trị cổ phần chuyển giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý. UBND tỉnh Khánh Hòa sau khi tiếp nhận phần vốn Vinalines bàn giao, thực hiện thoái vốn theo hướng Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối. Toàn bộ tiền thu từ thoái vốn, UBND tỉnh Khánh Hòa nộp vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

 T.D

ngocthanh