Chi ngân sách nhà nước vượt thu 67.600 tỷ đồng

Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 5/2015.
Chi ngân sách nhà nước vượt thu 67.600 tỷ đồng

Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) và vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 5/2015.

 

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu NSNN từ đầu năm đến thời điểm ngày 15/5/2015 ước đạt 340,4 nghìn tỷ đồng, bằng 37,4% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa ước đạt 253,8 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8%; thu từ dầu thô ước đạt 26,2 nghìn tỷ đồng, bằng 28,2%; thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 59,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,8%. 

 

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 81,5 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 53,8 nghìn tỷ đồng, bằng 37,7%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước ước đạt 49,7 nghìn tỷ đồng, bằng 41,5%; thu tiền sử dụng đất 19,2 nghìn tỷ đồng, bằng 49,2%.

 

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm ngày 15/5/2015 ước đạt 408 nghìn tỷ đồng, bằng 35,6% dự toán năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 64,2 nghìn tỷ đồng, bằng 32,9% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 62,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,9%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể ước đạt 281,9 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7%; chi trả nợ và viện trợ ước đạt 58,9 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2%.

 

Như vậy, so sánh giữa tổng thu và tổng chi NSNN cho thấy, tổng chi vượt thu NSNN từ đầu năm đến thời điểm ngày 15/5/2015 là 67,6 nghìn tỷ đồng và chi cho lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản vẫn là lĩnh vực chi chiếm tỷ lệ cao nhất trong chi NSNN.

 

Về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN, Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 5, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước đạt 18.100 tỷ đồng, bao gồm: vốn trung ương là 3.579 tỷ đồng, vốn địa phương là 14.521 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước đạt 71,4 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2% kế hoạch năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN của Trung ương quản lý do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện giảm; còn lại nhiều bộ có vốn đầu tư thực hiện tăng như: Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương…

T. Kiên

ngocthanh