Cần nhóm tư vấn rà soát Luật Phòng, chống tham nhũng

Ban Quản lý các dự án Hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành thanh tra vào ngày 20/10 đã thông báo mời thầu gói thầu Nhóm chuyên gia tư vấn trong nước rà soát các quy định về Luật phòng, chống tham nhũng
Cần nhóm tư vấn rà soát Luật Phòng, chống tham nhũng

Ban Quản lý các dự án Hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành thanh tra vào ngày 20/10 đã thông báo mời thầu gói thầu Nhóm chuyên gia tư vấn trong nước rà soát các quy định về Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) và nghiên cứu, đề xuất một số vấn đề ưu tiên sửa đổi.

Ngoài ra, ngành thanh tra cũng mời thầu gói thầu Tư vấn trong nước biên soạn nội dung ấn phẩm “Tuyên truyền về chính sách PCTN, những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác PCTN, khuyến khích sự tham gia của công dân, các tổ chức xã hội vào PCTN”.

Cả hai gói thầu này đều thuộc Dự án “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước nhằm hỗ trợ công tác PCTN của Chính phủ Việt Nam” (gọi tắt là Dự án AC-UNCAC) do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 6/2014.

Cơ quan chủ quản Dự án là Thanh tra Chính phủ. Tổng kinh phí thực hiện Dự án là hơn 1,56 triệu USD, trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại là hơn 1,47 triệu USD. Thời gian thực hiện Dự án là 4 năm kể từ khi được phê duyệt.

Dự án AC-UNCAC ra đời nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc giảm thiểu mức độ tham nhũng và nâng cao vai trò của xã hội trong công tác PCTN. Dự án tập trung thực hiện 3 mục tiêu: Thứ nhất là mức độ tuân thủ của hệ thống pháp luật PCTN của Việt Nam đối với các tiêu chuẩn quốc tế. Thứ hai là cơ sở dữ liệu của hệ thống báo cáo về thực trạng tham nhũng và thực thi Công ước. Thứ ba là vai trò, sự tham gia của công chúng, tổ chức xã hội và các cơ quan truyền thông đối với công tác PCTN ở Việt Nam. 

Thế Vinh

ngocthanh