Các quy định mới về chuyển mục đích sử dụng đất

Hôm nay (ngày 13/3), Thông tư số 2/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP (quy định về giá đất) chính thức có hiệu lực thi hành.
Các quy định mới  về chuyển mục đích  sử dụng đất

Hôm nay (ngày 13/3), Thông tư số 2/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP (quy định về giá đất) chính thức có hiệu lực thi hành. Theo quy định của Thông tư, có 2 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, đó là trường hợp chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

 

Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ, gồm có: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

 

Tổng cục Quản lý đất đai (thuộc Bộ TN&MT) cho biết, Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

 QV

ngocthanh