Các khoản chi có tính chất đặc thù phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư phải thực hiện đấu thầu

Đây là quy định của Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư vừa được Liên bộ Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
Các khoản chi có tính chất đặc thù phục vụ  hoạt động xúc tiến đầu tư phải thực hiện đấu thầu

Đây là quy định của Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư vừa được Liên bộ Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

 

Theo quy định của Thông tư, đối với các nội dung chi phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư nhưng chưa có chế độ hướng dẫn; các khoản chi có tính chất đặc thù như hoạt động thông tin, tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước; xuất bản các ấn phẩm, sách, tài liệu; chi làm phim; chi quảng bá; chi tổ chức sự kiện, phiên dịch tại nước ngoài..., các đơn vị thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư phải thực hiện chào hàng cạnh tranh hoặc tổ chức đấu thầu rộng rãi theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn Luật này.

 

Thông tư yêu cầu, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư nằm trong Chương trình xúc tiến đầu tư đã được phê duyệt phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu hiện hành và mức chi cho nội dung chương trình theo quy định tại Thông tư. Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư bao gồm: kinh phí xúc tiến đầu tư của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các bộ, ngành; kinh phí xúc tiến đầu tư của UBND cấp tỉnh được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương; kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư của các ban quản lý được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm và các nguồn thu hợp pháp của Ban quản lý.

 

Ngoài ra, các đơn vị thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư được phép huy động kinh phí từ các nguồn đóng góp, tài trợ của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

 

Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư, kinh phí tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, kinh phí huy động từ nguồn hợp pháp, kinh phí thu được bên lề các hoạt động xúc tiến đầu tư đều phải thể hiện đầy đủ trong quyết toán chương trình và được giảm trừ vào nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ. Trường hợp kinh phí huy động vượt quá kinh phí thực hiện của hoạt động xúc tiến đầu tư trong năm thì được sử dụng cho chương trình hoạt động xúc tiến đầu tư của năm sau.

M.C

ngocthanh