Các dự án PPP được ưu tiên số một trong phân bổ vốn ngân sách

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, thứ tự ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước sẽ thực hiện theo Luật Đầu tư công.
Các dự án PPP được ưu tiên số một trong phân bổ vốn ngân sách

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, thứ tự ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước sẽ thực hiện theo Luật Đầu tư công. Theo đó, ưu tiên số một trong bố trí vốn ngân sách nhà nước là bố trí vốn cho dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); thứ hai là ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA; thứ ba là ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn đã ứng trước; thứ tư là bố trí vốn cho những dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2014, nhưng còn thiếu vốn, các dự án của giai đoạn 2011 - 2015 chuyển sang giai đoạn 2016 - 2020. Và cuối cùng mới thực hiện bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư và cân đối được nguồn vốn.

IMG

Ưu tiên thứ 2 trong phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 là bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA

 

Ảnh: Tất Tiên

Về ưu tiên vốn cho các ngành, lĩnh vực có dự án PPP, Bộ KH&ĐT cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư của ngân sách nhà nước trong các dự án PPP ở các bộ, ngành, địa phương; đồng thời, có danh mục cụ thể quy định rõ mức vốn, các hạng mục sẽ bố trí vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước trong việc thực hiện dự án PPP.

 

Liên quan đến phân bổ vốn đầu tư cho các địa phương, Bộ KH&ĐT cho biết, sau khi tính toán, số vốn đầu tư trong cân đối năm 2016 (không kể số vốn từ nguồn thu sử dụng đất) thấp hơn kế hoạch năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ giao sẽ được điều chỉnh theo hệ số 1,2 lần so với kế hoạch năm 2014 (không bao gồm đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) được Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Các địa phương phải xây dựng các tiêu chí để tính toán mức vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương mình, phù hợp với quá trình chuyển tiếp giữa Luật Ngân sách nhà nước và Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua, làm rõ cách xác định mức vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2016 khi kéo dài thời kỳ ổn định giai đoạn 2011 - 2015 sang năm 2016 và xác định mức vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020.

 

Về lý do không lấy căn cứ năm 2015 để tính toán điều chỉnh dự toán vốn đầu tư, Bộ KH&ĐT cho biết, do năm 2015 trong dự toán ngân sách nhà nước mà Chính phủ trình Quốc hội dự kiến ban đầu không tăng lương, nên đã chuyển toàn bộ phần lớn kinh phí dự kiến bố trí cải cách tiền lương (11.000 tỷ đồng) bổ sung vốn đầu tư trong cân đối cho các địa phương, tăng tới 26,1% so với kế hoạch năm 2014 (giai đoạn 2011 - 2014 chỉ tăng 5,1%/năm). Vì vậy, việc lấy căn cứ năm 2014 để tính toán điều chỉnh dự toán vốn đầu tư như nêu trên là phù hợp, bảo đảm cân đối chung và công bằng giữa các địa phương.

Q.M

ngocthanh