Bộ TN&MT yêu cầu công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có Văn bản số 2116/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.
Bộ TN&MT yêu cầu công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có Văn bản số 2116/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

Theo Bộ TN&MT, thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, thời gian qua, việc công khai thông tin trong hoạt động quản lý, sử dụng đất đai đã được các địa phương triển khai thực hiện, bước đầu tạo ra sự minh bạch trong việc quản lý, sử dụng đất đai. Tuy nhiên, còn nhiều địa phương chưa thực hiện, thực hiện chưa đầy đủ; nội dung, hình thức công khai chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

 

Để tăng cường minh bạch, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện cam kết của Chính phủ trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ quản lý kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh (Chương trình EMCC) nêu tại Công văn số 515/TTCP-HTQT ngày 18/3/2015 của Thanh tra Chính phủ, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung như: Tổ chức, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh, thành phố và UBND các cấp thực hiện việc công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; rà soát, công khai trên Trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật về đất đai, gửi UBND các tỉnh, thành phố, trong đó yêu cầu các địa phương gửi báo cáo các trường hợp đang vi phạm pháp luật về đất đai và tình hình xử lý vi phạm, gửi về Bộ TN&MT.

 Nguyễn Quang

 

ngocthanh