Bộ KH&ĐT hướng dẫn bổ sung nội dung báo cáo về nợ đọng xây dựng cơ bản

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Công văn số 3137/BKHĐT-TH hướng dẫn bổ sung báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015
Bộ KH&ĐT hướng dẫn bổ sung nội dung  báo cáo về nợ đọng xây dựng cơ bản

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Công văn số 3137/BKHĐT-TH hướng dẫn bổ sung báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công.

 

Theo Công văn này, ngoài hướng dẫn của Bộ KH&ĐT tại Văn bản số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014, các đơn vị báo cáo bổ sung một số nội dung. Thứ nhất, báo cáo danh mục và số nợ đọng XDCB đến ngày 31/12/2014 theo các thời điểm nghiệm thu khối lượng thực hiện như sau: Có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trước ngày 1/1/2015; có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/5/2015; chưa có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện tính đến hết ngày 31/5/2015.

 

Thứ hai, các đơn vị dự kiến phương án và lộ trình thanh toán các khoản nợ đọng XDCB tính đến hết ngày 31/12/2014 trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 theo từng nguồn vốn và các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công. 

 

Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị báo cáo các nội dung về nợ đọng XDCB theo các quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg, Văn bản số 5318/BKHĐT-TH và các nội dung hướng dẫn bổ sung tại Văn bản này, báo cáo cấp có thẩm quyền và gửi Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính trước ngày 30/6 tới.

 Nguyệt Minh

ngocthanh