Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư năm 2014 trong giai đoạn chuyển tiếp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư trước khi Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư được ban hành.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện  Luật Đầu tư năm 2014 trong giai đoạn chuyển tiếp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư trước khi Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư được ban hành.

IMG

Theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, từ ngày 1/7/2015, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014                                                                    

Ảnh: Nhã Chi

Trong đó, Bộ KH&ĐT hướng dẫn cụ thể các cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư đối với các trường hợp dự án đầu tư nằm trong giai đoạn chuyển tiếp giữa quy định của Luật Đầu tư năm 2005 và Luật Đầu tư năm 2014. Cụ thể, đối với việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận trước ngày Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành, Bộ KH&ĐT hướng dẫn, trường hợp nhà đầu tư đã nộp hồ sơ dự án đầu tư trước ngày 01/7/2015 nhưng đến ngày 01/7/2015 vẫn chưa hết hạn xem xét cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) theo quy định của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005, nhưng chưa được cấp GCNĐT, thì cơ quan đăng ký đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh hồ sơ dự án đầu tư (nếu có) và thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Đối với hồ sơ dự án đầu tư nộp trước ngày 01/7/2015 nhưng đến ngày 01/7/2015 đã hết hạn để cơ quan đăng ký đầu tư xem xét cấp, điều chỉnh GCNĐT và đã đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, nhưng chưa được cấp GCNĐT, thì cơ quan đăng ký đầu tư khuyến khích nhà đầu tư điều chỉnh hồ sơ dự án đầu tư để được cấp GCNĐKĐT theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014. Còn trong trường hợp nhà đầu tư đề nghị tiếp tục cấp, điều chỉnh GCNĐT theo hồ sơ dự án đầu tư đã nộp theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005 thì cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Bộ KH&ĐT để xem xét hướng dẫn. 

Đối với dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc cho phép thực hiện dự án đầu tư trước ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành thì không phải thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Về thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT hướng dẫn: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 34 của Luật Đầu tư năm 2014 cho Sở KH&ĐT và ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế - nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư. Trình tự, thủ tục, nội dung quyết định chủ trương đầu tư cũng thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Luật Đầu tư năm 2014. Còn đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư năm 2014. Trình tự, thủ tục, nội dung quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014.

Theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, thủ tục tiếp nhận, cấp, điều chỉnh GCNĐKĐT, từ ngày 01/7/2015, thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh GCNĐKĐT thực hiện theo Điều 38 của Luật Đầu tư năm 2014. Hồ sơ cấp GCNĐKĐT đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 33, Khoản 1 Điều 34 hoặc Khoản 1 Điều 35 của Luật Đầu tư năm 2014, tương ứng với từng loại dự án đầu tư. Đối với dự án không thuộc diện thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 37 của Luật Đầu tư năm 2014.

Về thủ tục thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT hướng dẫn, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục cấp GCNĐKĐT theo quy định tại Khoản 1 Điều 22, tuy nhiên, thủ tục đăng ký thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế sau khi được cấp GCNĐKĐT. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế được quy định tại Khoản 3 Điều 22 của Luật Đầu tư năm 2014. Sau khi được cấp GCNĐKĐT hoặc giấy tờ tương đương khác, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án thông qua tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 của Luật Đầu tư năm 2014.

Về thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Luật Đầu tư năm 2014.

Theo Bộ KH&ĐT, điều kiện, thủ tục đầu tư áp dụng đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 23 của Luật Đầu tư năm 2014.

Đối với các dự án đang thực hiện của nhà đầu tư trong nước, Bộ KH&ĐT hướng dẫn: Những dự án đã được cấp GCNĐT theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005, nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án đầu tư theo GCNĐT đã được cấp hoặc tiếp tục thực hiện dự án đầu tư nhưng nộp lại GCNĐT cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cấp GCNĐKĐT theo quy định mới thì cơ quan đăng ký đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tạo mã số dự án và cấp GCNĐKĐT.

Bộ KH&ĐT yêu cầu, trong quá trình quyết định chủ trương đầu tư, cấp GCNĐKĐT, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không xem xét, thẩm định, phê duyệt lại các nội dung đã được xem xét, thẩm định, phê duyệt trước đó.

Bộ KH&ĐT cũng đề nghị, nếu có phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, thì các địa phương có văn bản gửi Bộ KH&ĐT để kịp thời hướng dẫn.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai các luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, trong đó có Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Khóa XIII năm 2014. Thời hạn các bộ, ngành gửi báo cáo về công tác tổ chức thực hiện về Bộ KH&ĐT là trước ngày 20/7/2015 để tổng hợp báo cáo Chính phủ trong Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật được tổ chức trong tháng 7 này.

Lê Xuân

ngocthanh