Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong phát triển giao thông nông thôn

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong 5 năm từ 2010 - 2015, Bộ đã có sự phối hợp chặt chẽ với một số bộ, ngành trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thúc đẩy phong trào xây dựng và phát triển giao thông nông thôn (GTNT). Kết quả của sự phối hợp hiệu quả này là chiều dài đường GTNT của cả nước
Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành  trong phát triển giao thông nông thôn

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong 5 năm từ 2010 - 2015, Bộ đã có sự phối hợp chặt chẽ với một số bộ, ngành trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thúc đẩy phong trào xây dựng và phát triển giao thông nông thôn (GTNT). Kết quả của sự phối hợp hiệu quả này là chiều dài đường GTNT của cả nước đã tăng 217.433 km (tính cả đường nội đồng) Tổng vốn huy động cho phát triển GTNT trong giai đoạn 2010 - 2015 đạt 186.194 tỷ đồng, tăng 84.418 tỷ đồng so với cả giai đoạn 10 năm trước. Hạ tầng GTNT ngày càng phát triển, từng bước hiện đại theo hướng bền vững. Nhiều chỉ tiêu khác trong phát triển GTNT cũng cải thiện trông thấy.

 

Cụ thể, Bộ GTVT đã phối hợp các bộ, ngành tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đường GTNT, trong đó có Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ về quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nghị định này được ban hành nhằm quản lý và khai thác có hiệu quả tài sản đường bộ ở Trung ương và địa phương, trong đó có các cơ chế bán quyền thu phí, cho thuê, chuyển nhượng tài sản hạ tầng đường bộ, cơ chế tạo quỹ đất phát triển đường bộ. 

 

Đặc biệt, Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT ngày 17/01/2012 hướng dẫn nội dung trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển GTVT cấp tỉnh, trong đó có GTNT. 

 

Bên cạnh đó, Bộ GTVT còn cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các địa phương thực hiện có hiệu quả việc kêu gọi các dự án ODA xây dựng, bảo trì đường GTNT; có các chính sách tài chính, tín dụng ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới, trong đó có GTNT; tham mưu cho Chính phủ quyết định hỗ trợ từ ngân sách trung ương và phát hành trái phiếu chính phủ để các địa phương xây dựng đường GTNT.

 

Bộ GTVT cũng đã phối hợp Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các bộ, ngành khác xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị định, Nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định có liên quan đến xây dựng nông thôn, trong đó có phát triển GTNT.

 BK

ngocthanh