Bỉ hỗ trợ Kon Tum nâng cao quản trị địa phương

(BĐT) - UBND tỉnh Kon Tum vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ cho quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Dự án có sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ (1 triệu Euro) và vốn đối ứng từ ngân sách của Tỉnh (130.000 Euro). Đối với vốn ODA viện trợ không hoàn lại, cơ chế tài chính là áp dụng cơ chế cấp phát toàn bộ từ ngân sách nhà nước. 

Dự án triển khai tại 3 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Kon Tum, bao gồm: TP. Kon Tum, huyện Đắk Hà, huyện Kon Plông. Thời gian bắt đầu triển khai Dự án là từ tháng 8/2016 - 6/2019.       

Lê Xuân