Bảo toàn khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp khi sắp xếp, đổi mới

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 11/2015/TT-NHNN hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới
Bảo toàn khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp khi sắp xếp, đổi mới

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 11/2015/TT-NHNN hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

 

Thông tư của NHNN quy định rõ một số nguyên tắc khi tiến hành xử lý các khoản nợ vay của các công ty nông, lâm nghiệp trong quá trình sắp xếp, đổi mới; nợ vay đối với trường hợp đất của công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý mà tài sản trên đất hình thành từ nguồn vốn vay tổ chức tín dụng. Cụ thể, khoản nợ vay tổ chức tín dụng của công ty nông, lâm nghiệp phải được bảo toàn trong quá trình sắp xếp, đổi mới. Trước khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo đề án Sắp xếp, đổi mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì công ty nông, lâm nghiệp phải huy động các nguồn vốn hợp pháp để thanh toán các khoản nợ vay cho tổ chức tín dụng hoặc thỏa thuận với tổ chức tín dụng về phương án xử lý khoản nợ vay. Thời điểm xử lý khoản nợ vay là thời điểm chuyển đổi hoặc một thời điểm khác sau thời điểm chuyển đổi theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và công ty nông, lâm nghiệp. 

 

Thông tư cũng quy định sau khi công ty nông, lâm nghiệp có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện sắp xếp, đổi mới, tổ chức tín dụng và các công ty này phải thực hiện ngay việc đối chiếu, xác nhận khoản nợ vay cần phải xử lý, tài sản bảo đảm của khoản nợ vay trên cơ sở hợp đồng tín dụng, hồ sơ về tài sản bảo đảm tiền vay, giấy nhận nợ và các tài liệu khác có liên quan.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/10/2015 và thay thế Thông tư số 02/2005/TT-NHNN ngày 11/4/2005 của NHNN về hướng dẫn thực hiện giao, nhận nợ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bàn giao tài sản hình thàng bằng nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng trong quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh.

Trần Nam

ngocthanh