Bảo lãnh chính phủ tối đa là 70% tổng mức đầu tư của chương trình, dự án

Theo dự thảo Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, mức bảo lãnh chính phủ không được vượt quá 70% tổng mức đầu tư của chương trình, dự án, trong đó đã bao gồm tất cả các chi phí vay có liên quan.
Bảo lãnh chính phủ tối đa là 70%  tổng mức đầu tư của chương trình, dự án

Theo dự thảo Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, mức bảo lãnh chính phủ không được vượt quá 70% tổng mức đầu tư của chương trình, dự án, trong đó đã bao gồm tất cả các chi phí vay có liên quan. 

IMG

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vay vốn được Chính phủ bảo lãnh phải có vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư và phải bảo đảm đủ nguồn vốn chủ sở hữu theo tiến độ thực hiện đối với các hạng mục phải chi từ vốn chủ sở hữu

Ảnh: Tiên Giang

Mức bảo lãnh chính phủ được quy định khác nhau theo các loại dự án. Cụ thể, đối với dự án thuộc danh sách phải triển khai cấp bách hoặc dự án được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, mức bảo lãnh tối đa là 70% tổng mức đầu tư theo Quyết định đầu tư. Đối với dự án trọng điểm, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, mức bảo lãnh tối đa là 60% tổng mức đầu tư theo Quyết định đầu tư. Đối với các dự án thông thường, mức bảo lãnh tối đa là 50% tổng mức đầu tư theo Quyết định đầu tư.  

 

Dự thảo Nghị định cũng quy định những điều kiện để chương trình, dự án đầu tư được cấp bảo lãnh chính phủ. Trong đó, có nhiều điều kiện liên quan đến vốn chủ sở hữu, phương án tài chính của doanh nghiệp thực hiện chương trình, dự án. Theo đó, doanh nghiệp thực hiện chương trình, dự án đầu tư phải bảo đảm hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần tại thời điểm thẩm định cấp bảo lãnh chính phủ. Các khoản vay, khoản phát hành trái phiếu phải nằm trong hạn mức bảo lãnh chính phủ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Doanh nghiệp cũng phải có phương án tài chính dự án khả thi, có hệ số trả nợ bình quân trong 5 năm đầu dự án tối thiểu là 0,9 đối với các dự án có hợp đồng bao tiêu sản phẩm hoặc 1 đối với các dự án khác.

 

Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vay vốn được Chính phủ bảo lãnh phải có vốn chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư và phải bảo đảm đủ nguồn vốn chủ sở hữu theo tiến độ thực hiện dự án đối với các hạng mục phải chi từ vốn chủ sở hữu, khi quyết toán công trình hoàn thành dự án phải bảo đảm đủ vốn chủ sở hữu đã đăng ký khi nộp hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh.

 

Doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ điều kiện về tỷ lệ vốn chủ sở hữu đối với dự án, công trình chỉ được Thủ tướng Chính phủ xem xét miễn áp dụng trong các trường hợp: dự án có tầm quan trọng đặc biệt cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư; dự án, công trình đầu tư nằm trong Danh mục các dự án triển khai cấp bách do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các trường hợp nêu trên vẫn phải bảo đảm tối thiểu 15% tổng mức đầu tư là vốn chủ sở hữu trong cơ cấu vốn đầu tư khi xem xét cấp bảo lãnh.

Nguyệt Minh

ngocthanh