Báo cáo Việt Nam 2035 đưa ra những khuyến nghị gì?

Báo cáo Việt Nam 2035 đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách và chuyển đổi cần thực hiện, hướng tới một nền kinh tế thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ.
Báo cáo Việt Nam 2035 đưa ra những khuyến nghị gì?
 


Đầu tư

Tin liên quan