Báo cáo chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

Ngày 8/7 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã có cuộc họp Hội đồng thẩm định để nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu
Báo cáo chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu  hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

Ngày 8/7 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã có cuộc họp Hội đồng thẩm định để nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

 

Tại Cuộc họp, các thành viên của Hội đồng thẩm định đã thống nhất ý kiến và cho rằng, các mục tiêu trong chủ trương đầu tư cần phải phù hợp với Luật Đầu tư công, kinh phí thực hiện theo khả năng của nguồn kinh phí nhà nước. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm các nguồn lực ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, mục tiêu của Chương trình cần phải nêu rõ hơn để cân đối ngân sách cho hợp lý.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là nâng cao chất lượng trợ giúp xã hội cho đối tượng yếu thế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu công bằng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tổng mức vốn và nguồn vốn thực hiện Chương trình đang được Hội đồng thẩm định bàn thảo để đi đến con số cuối cùng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo với Hội đồng thẩm định, đại diện Bộ LĐTB&XH cho biết, khác với các chuẩn về y tế, giáo dục, các vấn đề xã hội chưa có quy định nào gọi là chuẩn quốc gia. Những năm vừa qua, ngân sách bố trí cho những vấn đề này còn thấp, do đó cần thay đổi quan điểm và cách tiếp cận, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và thứ tự ưu tiên.

 

Tại Cuộc họp, đại diện Bộ KH&ĐT cho rằng, Báo cáo là cơ sở đề xuất để trình Thủ tướng Chính phủ, nhưng cần cụ thể hóa các giải pháp thực hiện, các phần huy động khác cũng cần ghi rõ nguồn nào có thể huy động được. Bên cạnh đó, phải xác định rõ từng phạm vi đối tượng khi thực hiện để tránh trùng lặp.

Ngô Trần

ngocthanh