Ban hành chính sách tín dụng mới phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định quy định 7 lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Ban hành chính sách tín dụng mới  phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định quy định 7 lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, bao gồm: Cho vay các chi phí phát sinh phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ; Cho vay phục vụ sản xuất công nghiệp, thương mại và cung ứng các dịch vụ trên địa bàn nông thôn; Cho vay để sản xuất giống trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, trồng rừng và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ quá trình sản xuất nông nghiệp; Cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn; Cho vay phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Cho vay các nhu cầu phục vụ đời sống của cư dân trên địa bàn nông thôn; Cho vay theo các chương trình kinh tế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ.

 

Tổ chức tín dụng được xem xét cho khách hàng vay trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản theo quy định của pháp luật. 

 

Các đối tượng khách hàng được vay không có tài sản bảo đảm phải nộp cho tổ chức tín dụng cho vay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với các đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc Giấy xác nhận chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất.

 

Nghị định cũng nêu rõ, lãi suất cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. Trường hợp các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ thì mức lãi suất và phương thức hỗ trợ thực hiện theo quy định của Chính phủ. Những khoản cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn từ nguồn vốn của Chính phủ hoặc các tổ chức, cá nhân uỷ thác thì mức lãi suất được thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc theo thoả thuận với bên uỷ thác.

 

Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2015, thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ngô Trần

ngocthanh