Ban hành 17 mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Ban hành kèm theo Thông tư này là 17 mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.
Ban hành 17 mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Ảnh Internet
Ban hành 17 mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Ảnh Internet

Trong đó có 1 mẫu báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm; 5 mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; 4 mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (riêng mẫu báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện theo mẫu báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước); 4 mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác; 2 mẫu báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công và 1 mẫu báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng (báo cáo giám sát định kỳ 6 tháng, cả năm của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng).

Theo quy định của Thông tư, các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài phải thực hiện theo các mẫu báo cáo trên; những vấn đề khác biệt do đặc thù của việc sử dụng nguồn vốn này thực hiện theo quy định của pháp luật về sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đối với các dự án có sử dụng nhiều nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn nhà nước thì các mẫu biểu và chế độ báo cáo thực hiện theo quy định đối với dự án sử dụng vốn nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, điều chỉnh.       

Bích Thảo