ADB khuyến khích cho vay đối với các dự án PPP

Thực hiện Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), trong thời gian từ ngày 19/6 - 16/7/2015, Đoàn Chương trình quốc gia ADB đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và các cơ quan liên quan về Danh mục dự án đầu tư vay vốn ADB giai đoạn 2016 - 2018. Cuộc họp tổng kết để thống nhất về Danh mục này cũng như các vấn đề cần lưu ý trong sử dụng vốn vay ADB đã được tổ chức cuối tuần qua tại Bộ KH&ĐT.
ADB khuyến khích cho vay đối với các dự án PPP

Thực hiện Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), trong thời gian từ ngày 19/6 - 16/7/2015, Đoàn Chương trình quốc gia ADB đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và các cơ quan liên quan về Danh mục dự án đầu tư vay vốn ADB giai đoạn 2016 - 2018. Cuộc họp tổng kết để thống nhất về Danh mục này cũng như các vấn đề cần lưu ý trong sử dụng vốn vay ADB đã được tổ chức cuối tuần qua tại Bộ KH&ĐT.

 

Theo Bộ KH&ĐT, Danh mục này được lựa chọn căn cứ theo Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công, dựa trên nguyên tắc vốn vay ODA và vay ưu đãi tập trung chủ yếu cho đầu tư phát triển, xây dựng các công trình thiết yếu theo quy hoạch, việc vay vốn cho các hoạt động chi thường xuyên, kể cả chi quản lý dự án phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và không trùng lắp với kinh phí trong nước đã bố trí.

 

Các dự án được lựa chọn là các dự án có khả năng hấp thụ vốn, khuyến khích các dự án đầu tư bằng hình thức PPP và có các cấu phần tham gia của khu vực tư nhân; mang tính liên kết vùng nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh của từng vùng, góp phần tổ chức lại sản xuất, tăng cường năng lực cạnh tranh vùng và từng bước nâng cao thu nhập của người dân, xóa đói giảm nghèo bền vững. Các dự án đề xuất sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của ADB ngoài việc đảm bảo tiêu chí hiệu quả, bền vững, phải mang lại giá trị mới như chuyển giao kiến thức, có yếu tố đổi mới sáng tạo, cải cách thể chế phù hợp với điều kiện của Việt Nam và tạo đòn bẩy cho sự tham gia của khu vực tư nhân cũng như các thành phần kinh tế…

 

Tại Cuộc họp, đại diện Bộ KH&ĐT, ADB và các đơn vị liên quan đã thống nhất về nội dung dự thảo Biên bản ghi nhớ của Đoàn Chương trình quốc gia ADB giai đoạn 2016 - 2018, về chương trình vay vốn giai đoạn 2016 - 2018 của ADB dành cho Việt Nam, trong đó lưu ý giải pháp nhằm phân bổ chương trình hiệu quả, đề xuất các nguyên tắc vay vốn giai đoạn 2016 - 2018…

Việt Thắng

 

ngocthanh