59,3% đường giao thông nông thôn tại Quảng Nam được bê tông hóa

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, từ năm 2000 đến nay, toàn Tỉnh đã kiên cố hóa được thêm 1.477 km đường giao thông nông thôn (GTNT), nâng tỷ lệ mặt đường được bê tông hóa lên 3.890,5/6.560,1 km (đạt 59,3%).
59,3% đường giao thông nông thôn tại Quảng Nam được bê tông hóa

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, từ năm 2000 đến nay, toàn Tỉnh đã kiên cố hóa được thêm 1.477 km đường giao thông nông thôn (GTNT), nâng tỷ lệ mặt đường được bê tông hóa lên 3.890,5/6.560,1 km (đạt 59,3%).

 

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Quảng Nam, trong số các tuyến đường GTNT được xây dựng trong giai đoạn 2008 - 2010, hiện nay một số tuyến có mặt đường nhỏ, một số tuyến bị hư hỏng cần mở rộng, nâng cấp. Do đó, theo UBND Tỉnh, việc tiếp tục bê tông hóa GTNT trên địa bàn Tỉnh là rất cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, phù hợp chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2015, khối lượng đường GTNT chưa được kiên cố hóa là 2.670 km, đường GTNT cần nâng cấp, mở rộng thêm mặt đường là 45,6 km.

 

Mục tiêu đặt ra đến cuối năm 2020, theo UBND tỉnh Quảng Nam, là toàn Tỉnh phấn đấu có thêm 549 km đường GTNT được bê tông hóa, nâng tổng số km đường GTNT được bê tông hóa lên 4.466 km. Theo dự toán của địa phương này, nhu cầu nguồn vốn để thực hiện đề án Phát triển GTNT trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 là 477 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách địa phương chỉ đáp ứng là 53,5%, còn lại là huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Thanh Tú

ngocthanh