4 kịch bản phim điện ảnh được đưa vào kế hoạch Nhà Nước đặt hàng sản xuất

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa phê duyệt và đưa 4 kịch bản vào kế hoạch Nhà nước đặt hàng sản xuất phim truyện điện ảnh năm 2015 - 2016.
4 kịch bản phim điện ảnh được đưa vào kế hoạch Nhà Nước đặt hàng sản xuất

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa phê duyệt và đưa 4 kịch bản vào kế hoạch Nhà nước đặt hàng sản xuất phim truyện điện ảnh năm 2015 - 2016.

Nhiệm vụ tổ chức quy trình đặt hàng sản xuất các bộ phim truyện từ các kịch bản được Bộ VHTT&DL giao Vụ Kế hoạch, Tài chính thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các văn bản, thủ tục trình Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ xin bổ sung kinh phí tài trợ, đặt hàng sản xuất phim từ nguồn chi trợ giá của ngân sách Trung ương năm 2015; thực hiện thẩm định Tổng dự toán sản xuất các bộ phim truyện điện ảnh (sau khi được Bộ Tài chính thông báo cấp bổ sung kinh phí tài trợ, đặt hàng năm 2015) và làm đầu mối trong việc phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đảm bảo tiến độ đặt hàng phim, giải ngân nguồn vốn nhà nước đầu tư cho điện ảnh năm 2015, gối năm 2016.

Bên cạnh đó, Bộ VHTT&DL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng khái toán tài trợ, đặt hàng sản xuất 4 phim để làm cơ sở trình Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ xin bổ sung kinh phí từ nguồn chi trợ giá của ngân sách trung ương năm 2015 đã được Quốc hội phê duyệt; làm chủ đầu tư Dự án Sản xuất các bộ phim truyện điện ảnh nói trên sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định, đảm bảo đúng quy trình thẩm định chất lượng tác phẩm có giá trị nhân văn, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

BK

ngocthanh