3,6 triệu USD xây dựng thị trường cacbon

Danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường cacbon tại Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
3,6 triệu USD xây dựng  thị trường cacbon

Danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường cacbon tại Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Dự án nhằm tăng cường năng lực xây dựng, thực hiện và phổ biến các chính sách, công cụ quản lý nhà nước đối với các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA), hình thành công cụ thị trường, thí điểm NAMA tạo tín chỉ cacbon và xây dựng lộ trình tham gia thị trường cacbon trong nước và thế giới. Dự án sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính, công cụ thị trường cacbon và lộ trình tham gia thị trường cacbon trong lĩnh vực chất thải rắn; xây dựng và triển khai thí điểm NAMA tạo tín chỉ cacbon, hệ thống báo cáo các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và lộ trình tham gia thị trường cacbon trong lĩnh vực sản xuất thép; tăng cường năng lực quản lý, kiểm tra, giám sát và thực hiện các hoạt động về NAMA và NAMA tạo tín chỉ cacbon.

Tổng mức vốn của Dự án là 3,6 triệu USD, trong đó, vốn ODA là 3 triệu USD do Chương trình "Sẵn sàng tham gia thị trường cacbon quốc tế" viện trợ không hoàn lại và ủy thác thông qua WB tại Việt Nam. Mức vốn này được phân bổ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường là 1,26 triệu USD; Bộ Công Thương là 760.000 USD; Bộ Xây dựng là 700.000 USD; Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 140.000 USD; Bộ Tài chính là 140.000 USD. Vốn đối ứng là 600.000 USD (tương đương 13 tỷ đồng). Thời gian thực hiện Dự án là 36 tháng sau khi Văn kiện Dự án được phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản Dự án.

Thủy Dung

 

ngocthanh