20 tỷ đồng hỗ trợ trùng tu các di tích tại Thanh Hóa năm 2015

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ trùng tu, tôn tạo các di tích địa phương quản lý trên địa bàn Tỉnh năm 2015.
20 tỷ đồng hỗ trợ trùng tu các di tích tại Thanh Hóa năm 2015

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ trùng tu, tôn tạo các di tích địa phương quản lý trên địa bàn Tỉnh năm 2015. Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ trùng tu, tôn tạo các di tích địa phương quản lý trên địa bàn năm 2015 là 20 tỷ đồng. Trong đó, 10 tỷ đồng được dùng hỗ trợ chống xuống cấp cho 35 di tích và 10 tỷ đồng còn lại dùng hỗ trợ thanh toán khối lượng đã hoàn thành và tiếp tục thực hiện của 5 dự án di tích lịch sử quốc gia.

 

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích địa phương quản lý trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2015. Căn cứ vào tổng kinh phí đã được phê duyệt, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Tài chính Tỉnh thông báo bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thực hiện hỗ trợ cho các dự án; các đơn vị được hỗ trợ kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định.

 BK

ngocthanh