10.803 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới tại Gia Lai

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”, bộ mặt nông thôn trên địa bàn Tỉnh đã có bước khởi sắc,
10.803 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới tại Gia Lai

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới”, bộ mặt nông thôn trên địa bàn Tỉnh đã có bước khởi sắc, kết cấu hạ tầng được nghiên cứu, xem xét và đầu tư cẩn thận, các công trình phục vụ sản xuất được chú ý, các công trình phúc lợi công cộng được chú trọng, văn hóa được quan tâm; kinh tế địa phương phát triển, đời sống tinh thần và vật chất của người dân được nâng lên. 

Cụ thể, toàn Tỉnh đã xây mới và sửa chữa 1.388 km đường giao thông, kiên cố hóa 121 km kênh mương, xây dựng 267 km đường điện, xây dựng và nâng cấp 38 trường học đạt chuẩn, xây mới và nâng cấp 34 nhà văn hóa, 149 khu thể thao thôn. Toàn Tỉnh có 12 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí, không còn xã dưới 4 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 10,3 tiêu chí.

Để đạt được kết quả này, Tỉnh đã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất với tổng kinh phí là 10.803 tỷ đồng. Giai đoạn 2011 - 2015 đã phân bổ 435,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 372,4 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 63 tỷ đồng.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đặt ra mục tiêu cho giai đoạn 5 năm tới là xây dựng nông thôn mới có kinh tế - xã hội phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn mới với đô thị theo quy hoạch; dần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn. Mục tiêu là đến năm 2020, toàn Tỉnh phấn đấu có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 38%). 

Thanh Tú

ductam