Yêu cầu báo cáo về sử dụng hàng hóa trong nước trong công tác đấu thầu

Trước ngày 15/10 tới là thời hạn chót để các bộ, cơ quan ngang bộ; các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế nhà nước,
Yêu cầu báo cáo về sử dụng hàng hóa trong nước trong công tác đấu thầu

Trước ngày 15/10 tới là thời hạn chót để các bộ, cơ quan ngang bộ; các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91 báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 (Chỉ thị) của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Đây là thông tin được nhấn mạnh tại Văn bản số 6101/BKHĐT-QLĐT của Bộ KH&ĐT về việc báo cáo tình hình thực Chỉ thị số 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

IMG

Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước đã được thực hiện trong thời gian hơn 5 năm

 Ảnh: Ý Nhi

Theo đó, Bộ KH&ĐT yêu cầu các đơn vị nêu trên báo cáo nội dung chính là kết quả thực hiện và đánh giá việc thực hiện Chỉ thị tại đơn vị của mình.

 

Cụ thể, đối với nội dung báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị, Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị báo cáo về công tác phổ biến, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị đến các chủ đầu tư, bên mời thầu trong phạm vi quản lý của mình; công tác ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị. Trường hợp các gói thầu áp dụng đấu thầu quốc tế, các đơn vị nêu căn cứ của việc phân chia các gói thầu thuộc dự án, đề án, chương trình, dự toán đối với mua sắm thường xuyên trong phạm vi quản lý của mình để áp dụng đấu thầu quốc tế và lý do của việc tổ chức đấu thầu quốc tế đối với những gói thầu này; các tiêu chí ưu đãi trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; kết quả nhà thầu trong nước trúng thầu (với tư cách là nhà thầu độc lập, liên danh, nhà thầu phụ) và thực hiện gói thầu; việc sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước và vật tư, hàng hóa nhập khẩu trong các gói thầu; việc sử dụng lao động nước ngoài thực hiện các gói thầu, lý do của việc sử dụng lao động nước ngoài tại các gói thầu này. 

 

Trường hợp các gói thầu áp dụng đấu thầu trong nước, các đơn vị sẽ phải báo cáo về các tiêu chí ưu đãi trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, đặc biệt đối với hàng hóa; việc sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước và vật tư, hàng hóa nhập khẩu, lý do sử dụng hoặc yêu cầu cung cấp vật tư, hàng hóa nhập khẩu đối với các gói thầu tổ chức đấu thầu trong nước. Văn bản cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước từ năm 2010 đến tháng 6/2015.

 

Đối với nội dung đánh giá việc thực hiện Chỉ thị, Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị đánh giá những kết quả đạt được cũng như tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị này. Trên cơ sở đó, các đơn vị đưa ra những kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

 

Để thuận tiện trong công tác báo cáo, Văn bản cũng đưa ra biểu mẫu để các đơn vị thực hiện dễ dàng tổng hợp. Bộ KH&ĐT cũng nhấn mạnh, trường hợp những đơn vị nào không gửi đúng thời hạn, Bộ sẽ tổng hợp báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.

T.Hiếu

ngocthanh