Xử nghiêm việc không thực hiện kết luận kiểm tra về đấu thầu

(BĐT) - Dự thảo lần thứ 2 của Thông tư quy định chi tiết việc kiểm tra hoạt động đấu thầu vừa được Bộ KH&ĐT đưa ra lấy ý kiến.

Theo Dự thảo, việc kiểm tra hoạt động đấu thầu bao gồm kiểm tra việc ban hành văn bản hướng dẫn về đấu thầu của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; đào tạo về đấu thầu; việc lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; ký kết hợp đồng và các hoạt động khác liên quan đến đấu thầu.

Dự thảo cũng nêu rõ cơ chế xử lý đối với việc không thực hiện kết luận kiểm tra. Theo đó, tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị được kiểm tra và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện kết luận kiểm tra mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật về hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

V. Thắng