Vốn tạm ứng các gói thầu thực hiện trong năm tối đa là 30% kế hoạch vốn giao

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 22/2015/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao.
Vốn tạm ứng các gói thầu thực hiện trong năm tối đa là 30% kế hoạch vốn giao

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 22/2015/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao.

IMG

Tạm ứng vốn là nội dung được nhiều chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng quan tâm

Ảnh: Nhã Chi

Thông tư số 22/2015/TT-BTC áp dụng cho các dự án xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội sử dụng vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao.

 

Thông tư hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc quản lý, thanh toán, quyết toán; cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn; các quy định cụ thể về phân bổ, thẩm tra phân bổ và điều chỉnh kế hoạch; thanh toán và thu hồi vốn ứng; quyết toán và quản lý, thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư;…

 

Thông tư cũng đưa ra các quy định cụ thể về vốn tạm ứng, một nội dung được nhiều chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng quan tâm. Cụ thể, Thông tư quy định, tổng mức vốn tạm ứng của các hợp đồng/gói thầu thực hiện trong năm tối đa là 30% kế hoạch vốn giao trong năm của dự án; tổng số vốn tạm ứng không vượt giá trị tạm ứng theo tỷ lệ quy định trong hợp đồng. 

 

Liên quan đến việc tạm ứng vốn các dự án có thực hiện giải phóng mặt bằng, Thông tư hướng dẫn, trường hợp dự án được bố trí kế hoạch vốn mà mức vốn tạm ứng không đủ theo hợp đồng, sau khi đã thanh toán khối lượng hoàn thành và thu hồi toàn bộ hoặc một phần số vốn đã tạm ứng lần trước theo đề nghị của chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước tạm ứng vốn tạm ứng theo nhu cầu tại phương án giải phóng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng số vốn tạm ứng không được vượt kế hoạch cho phần việc giải phóng mặt bằng. 

 

Thông tư số 22/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/3/2015. 

Q.M

ngocthanh