Tuyên Quang tiết kiệm gần 6 tỷ đồng thông qua đấu thầu năm 2014

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong năm 2014,
Tuyên Quang tiết kiệm gần 6 tỷ đồng thông qua đấu thầu năm 2014

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong năm 2014, Tỉnh đã thực hiện 495 gói thầu, trong đó có 71 gói thầu phi tư vấn, 260 gói thầu tư vấn, 47 gói thầu mua sắm hàng hóa, 129 gói thầu xây lắp. 

 

Xét theo hình thức lựa chọn nhà thầu, trong năm 2014, toàn Tỉnh có 53 gói thầu đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 gói thầu đấu thầu hạn chế, 382 gói thầu chỉ định thầu, 58 gói thầu chào hàng cạnh tranh, 1 gói thầu tự thực hiện. 

 

Kết quả đấu thầu cho thấy, tổng giá gói thầu là hơn 1.161 tỷ đồng; tổng giá trúng thầu là 1.155 tỷ đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu đã tiết kiệm vốn ngân sách nhà nước hơn 5,9 tỷ đồng; lựa chọn được những nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm phù hợp với tính chất và quy mô gói thầu, tạo động lực để nhà thầu nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh, góp phần nâng cao chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành công trình đúng kế hoạch; nâng cao kiến thức của chủ đầu tư và các cán bộ có liên quan trong lĩnh vực đấu thầu.

 

Bên cạnh đó, Tuyên Quang đã tuân thủ đúng quy định của Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. 

 

Sở KH&ĐT Tuyên Quang cũng cho biết, trong năm 2014, Thanh tra Sở đã triển khai 2 cuộc thanh tra, kiểm tra về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng 2 công trình, trong đó có nội dung về đấu thầu. Kết quả thanh, kiểm tra cho thấy, các chủ đầu tư đã tuân thủ trình tự thủ tục đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

 

Tuy nhiên, theo Sở KH&ĐT Tuyên Quang, quá trình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh trong năm qua vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: việc tổ chức thực hiện công tác đấu thầu của một số chủ đầu tư còn hạn chế, đặc biệt là năng lực cán bộ tham gia công tác đấu thầu, một số chủ đầu tư chưa có kinh nghiệm; chất lượng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chưa đáp ứng tốt yêu cầu (còn có tiêu chí thấp so với yêu cầu của gói thầu); năng lực, tài chính của một số nhà thầu được lựa chọn còn hạn chế dẫn đến chất lượng tư vấn chưa cao, thời gian thực hiện hợp đồng của một số gói thầu xây lắp còn bị kéo dài; các chủ đầu tư chưa thực hiện tốt công tác báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu theo quy định; một số thành viên tổ chuyên gia đấu thầu thuộc một số gói thầu vẫn chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo Khoản 2 Điều 9 của Luật Đấu thầu 2005…

 

Bên cạnh báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn trong năm qua, Sở KH&ĐT cũng có báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Sở KH&ĐT Tuyên Quang cho biết, kể từ khi Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP được ban hành, Sở KH&ĐT đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn cho các lãnh đạo, cán bộ làm kế hoạch, xây dựng cơ bản tại các cơ quan quản lý nhà nước; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

 

Và để nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu trong thời gian tới, Sở KH&ĐT Tuyên Quang đề nghị cần đẩy nhanh lộ trình đấu thầu qua mạng, đào tạo tốt đội ngũ cán bộ thực hiện đấu thầu qua mạng; ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật về công tác đấu thầu và đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, không chồng chéo.

Ngô Trần

ngocthanh