TP.HCM: Đấu thầu để chống độc quyền cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Áp dụng phổ biến hình thức đấu thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho mọi đối tượng thuộc các thành phần kinh tế tham gia là một trong những giải pháp được đưa ra trong Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện quy định của Chính phủ
TP.HCM: Đấu thầu để chống độc quyền cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Áp dụng phổ biến hình thức đấu thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cho mọi đối tượng thuộc các thành phần kinh tế tham gia là một trong những giải pháp được đưa ra trong Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn TP.HCM.

 

Theo UBND TP.HCM, mục đích của việc ban hành Kế hoạch nêu trên là nhằm công khai, minh bạch quy chế, sự phân công và thủ tục, hồ sơ đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với từng loại sản phẩm, dịch vụ công ích tại Thành phố; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP của Chính phủ và phù hợp với tình hình, đặc điểm của Thành phố. 

 

UBND TP.HCM giao các sở quản lý chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng Quy chế đặt hàng, giao kế hoạch, đấu thầu theo danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực được giao và trình UBND Thành phố phê duyệt và chỉ đạo thực hiện. Căn cứ theo tính chất của danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích để đề xuất chi tiết quy trình các bước thực hiện, thủ tục, các yêu cầu về đối tượng, hồ sơ dự thầu, đặt hàng, giao kế hoạch); cũng như các giải pháp quản lý phù hợp, cơ bản sử dụng hình thức đấu thầu để chống độc quyền và đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp công ích trên địa bàn Thành phố.

 

Hàng năm, các sở quản lý chuyên ngành lập dự toán chi ngân sách, xây dựng phương án trợ giá, trợ cấp; dự toán chi tiết về đơn giá, số lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích trong từng phương thức (đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch) gửi Sở Tài chính thẩm định và trình UBND Thành phố quyết định. Bên cạnh việc ban hành Quy định về quản lý sản phẩm, dịch vụ công ích, UBND Thành phố giao, Sở quản lý chuyên ngành phải quy định rõ về chất lượng, quy cách, định mức thực hiện, giá, đơn giá theo quy định của Nhà nước và tổ chức thực hiện; theo định kỳ gửi báo cáo về quy chế, quy định quản lý, đề án, kế hoạch, dự toán và kết quả thực hiện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. 

 

Thời hạn hoàn thành việc xây dựng các quy chế, đồng thời lập kế hoạch dự toán chi tiết về sử dụng ngân sách cho từng loại sản phẩm, dịch vụ công ích là trong quý IV/2015. Các năm sau đó xây dựng dự toán vào tháng 7 năm trước theo quy định. Kinh phí sử dụng là từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách Thành phố.

Trần Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

ngocthanh