Tiếp tục mẫu hóa hồ sơ đấu thầu

Tiếp tục mẫu hóa các hồ sơ đấu thầu, Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT (TT11) quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu (HSYC) chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh được ban hành
Tiếp tục mẫu hóa hồ sơ đấu thầu

Tiếp tục mẫu hóa các hồ sơ đấu thầu, Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT (TT11) quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu (HSYC) chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh được ban hành mới đây đã đáp ứng yêu cầu về mẫu hóa tài liệu đấu thầu cho 2 hình thức lựa chọn nhà thầu phổ biến, với những nội dung chính sau đây.

 

Mẫu hóa cho 2 hình thức lựa chọn nhà thầu phổ biến

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác đấu thầu năm 2014, có 98.237 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu (CĐT) và 9.241 gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh (CHCT) trong tổng số 133.906 gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong năm 2014. 

Do vậy, việc ra đời Mẫu HSYC CĐT, CHCT với 6 mẫu hồ sơ đấu thầu đính kèm (Mẫu số 01 – HSYC CĐT xây lắp, Mẫu số 02 – HSYC CĐT mua sắm hàng hóa, Mẫu số 03 – Mẫu HSYC CHCT xây lắp, Mẫu số 04 - Mẫu HSYC CHCT mua sắm hàng hóa, Mẫu số 05 – Bản yêu cầu báo giá CHCT rút gọn, Mẫu số 06 – Dự thảo hợp đồng cho CĐT rút gọn) đã phần nào đáp ứng sự mong đợi của các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các hình thức này.

IMG

Hiệu lực của hồ sơ đề xuất phải quy định sao cho bảo đảm từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu đến khi ký kết hợp đồng không quá 45 ngày. Ảnh: Tiên Giang

Cụ thể hóa quy định về chỉ định thầu và việc áp dụng mẫu hồ sơ

Mặc dù quy định về CĐT đã được nêu rõ tại Điều 22 của Luật Đấu thầu và cụ thể hóa tại Mục 1 Chương V của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (NĐ63) nhưng một số đơn vị vẫn chưa phân biệt giữa trường hợp CĐT và điều kiện CĐT hoặc phân vân không biết gói thầu thuộc hạn mức CĐT thì áp dụng quy trình CĐT nào.

Do vậy, TT11 (Điều 3) nhấn mạnh 2 nội dung: (i) Trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, gói thầu thuộc trường hợp CĐT đồng thời phải đáp ứng điều kiện CĐT thì mới được phép áp dụng CĐT (ii) Gói thầu nằm trong hạn mức CĐT và gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu (trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước) thì thuộc trường hợp được phép CĐT rút gọn.

 

Quy định rõ về việc nêu xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa

Xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa vốn được xem là nội dung phức tạp, có nhiều ý kiến và đôi lúc bị lạm dụng trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Theo quy định tại TT11, đối với gói thầu áp dụng hình thức CĐT, có thể nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa trong HSYC. Tuy nhiên, đối với gói thầu áp dụng hình thức CHCT, khi đưa ra yêu cầu đối với hàng hóa cần quy định đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo, công nghệ mang tính chất trung tính, không đưa ra các đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn mang tính cá biệt hóa mà không phải là đặc tính cơ bản của sản phẩm để chỉ một hoặc một số ít nhà thầu đáp ứng yêu cầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. 

Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ trong HSYC, bản yêu cầu báo giá thì được phép nêu nhãn hiệu, cataloge của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, cataloge, đồng thời quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) mà không quy định tương đương về xuất xứ. Nhà thầu tham gia CHCT có thể chào hàng hóa theo nhãn hiệu cụ thể được nêu trong HSYC, bản yêu cầu báo giá hoặc nhãn hiệu khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa có nhãn hiệu được nêu trong HSYC, bản yêu cầu báo giá.

 

Mẫu HSYC chỉ định thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

TT11 bao gồm 2 Mẫu HSYC cho CĐT xây lắp, mua sắm hàng hóa theo quy trình thông thường. Ngoài ra, có một số nội dung được hướng dẫn phù hợp riêng đối với hình thức CĐT, bao gồm: Hiệu lực của hồ sơ đề xuất (HSĐX) phải quy định sao cho bảo đảm từ ngày phê duyệt HSYC CĐT đến khi ký kết hợp đồng không quá 45 ngày, đối với gói thầu quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày. So với đấu thầu rộng rãi, các nội dung liên quan đến việc loại ngay nhà thầu vì lý do tuyên bố giá chào không bao gồm thuế; nhà thầu phụ đặc biệt không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ dự thầu không hợp lệ… đều không được quy định. Việc xét duyệt trúng thầu được thực hiện trên cơ sở dự toán gói thầu được duyệt (do một trong các điều kiện CĐT là gói thầu phải có dự toán được duyệt theo quy định).

 

Mẫu HSYC chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường

Bên cạnh việc cập nhật quy định về đăng ký nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một số nội dung trong Mẫu số 03 – Mẫu HSYC CHCT xây lắp và Mẫu số 04 – HSYC CHCT mua sắm hàng hóa được hướng dẫn cho phù hợp với CHCT (hình thức lựa chọn nhà thầu mang tính cạnh tranh), bao gồm: Hiệu lực HSĐX được hướng dẫn là thông thường không quá 40 ngày để phù hợp với thời gian trong CHCT quy định tại Điều 58 của NĐ63. Việc mở thầu được thực hiện công khai với sự chứng kiến của các nhà thầu tham dự chào hàng nhưng không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của nhà thầu. HSĐX của nhà thầu sẽ bị loại nếu nhà thầu tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, nhà thầu phụ không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm… 

Hoàng Long

ngocthanh