Thái Nguyên chấn chỉnh công tác đấu thầu

Nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch UBND Tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước.
Thái Nguyên chấn chỉnh công tác đấu thầu

Nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch UBND Tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước.

Theo Chỉ thị, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư, bên mời thầu mua sắm, đơn vị tư vấn, đơn vị cung cấp dịch vụ phi tư vấn liên quan cần thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Nhà nước trong công tác đấu thầu sử dụng vốn ngân sách; chấp hành nghiêm quy định về mốc thời gian trong đấu thầu từ khâu cung cấp thông tin, đánh giá, trình thẩm định và phê duyệt các nội dung trong đấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án, bảo đảm chất lượng của dịch vụ, hàng hóa và công trình theo yêu cầu; cung cấp đầy đủ thông tin về đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT),…

Chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu; nghiêm cấm việc đưa các điều kiện, tiêu chuẩn không phù hợp với quy định vào hồ sơ mời thầu (nhất là đối với các gói thầu xây lắp có quy mô dưới 5 tỷ đồng) và mọi hình thức hạn chế nhà thầu mua hồ sơ tham gia đấu thầu để đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tham gia đấu thầu theo đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm, chấp hành nghiêm các quy định về xử phạt vi phạm trong công tác đấu thầu, công khai việc xử phạt theo quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, có gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Giám đốc Sở KH&ĐT Thái Nguyên chủ trì, phố hợp với sở ngành liên quan soạn thảo Quy định về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước thay thế Quy định về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND Tỉnh.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, kể từ khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực, Tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị, ban hành văn bản thực hiện và yêu cầu các cấp, ngành, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn trên địa bàn Tỉnh tổ chức học tập, quán triệt áp dụng Luật và các văn bản hướng dẫn trong công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước đúng quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác đấu thầu một số gói thầu trên địa bàn Tỉnh như: lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn chưa đầy đủ thủ tục; lập hồ sơ mời thầu chưa tuân thủ đúng mẫu hồ sơ, quy định một số tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm vượt phạm vi thuộc lĩnh vực đấu thầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, làm giảm tính cạnh tranh; tổ chức xét thầu, thẩm định, lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu còn một số nội dung chưa đúng với nội dung yêu cầu; chưa chấp hành đúng quy định về thủ tục thực hiện sau đấu thầu, chưa báo cáo công tác đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật.

BK

ngocthanh