Thái Bình: Tỷ lệ gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu còn cao

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Thái Bình cho biết, năm 2014 trên địa bàn Tỉnh đã triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 610 gói thầu thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước
Thái Bình: Tỷ lệ gói thầu áp dụng  hình thức chỉ định thầu còn cao

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Thái Bình cho biết, năm 2014 trên địa bàn Tỉnh đã triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 610 gói thầu thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu do UBND Tỉnh quyết định đầu tư, với tổng giá trị các gói thầu là 2.102,1 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 2.026,6 tỷ đồng; tiết kiệm ngân sách nhà nước qua đấu thầu là 75,5 tỷ đồng, bằng 3,6% so với giá gói thầu. Tỷ lệ tiết kiệm này thấp hơn so với năm 2013 (tỷ lệ tiết kiệm trong năm 2013 là 5%). 

IMG

Trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, số lượng các gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi là 52 gói thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu khác là 63 gói thầu, số lượng các gói thầu thực hiện chỉ định thầu chiếm tới 495 gói thầu

 

Ảnh: NC st

Sở KH&ĐT Thái Bình đánh giá, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu của năm 2014 là 3,6% cho thấy hiệu quả trong công tác đấu thầu đạt được chưa cao, nguyên nhân chủ yếu là do số lượng các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu còn lớn. Trong 610 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, số lượng các gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi là 52 gói thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu khác là 63 gói thầu, trong khi số lượng các gói thầu thực hiện chỉ định thầu chiếm tới 495 gói thầu. 

 

Nhận định về những hạn chế trong công tác đấu thầu, Sở KH&ĐT Thái Bình cho biết, tại một số dự án/gói thầu vẫn còn tình trạng thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu chưa đúng quy định; việc đánh giá hồ sơ đề xuất còn sơ sài, một số nội dung chưa phù hợp với hồ sơ yêu cầu; hợp đồng xây dựng, hợp đồng tư vấn cũng còn thiếu sót. Bên cạnh đó, công tác báo cáo, thống kê về đấu thầu chưa được các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thành phố và các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện nên cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo không có đầy đủ số liệu thống kê, báo cáo theo yêu cầu; điều này dẫn đến việc thực hiện báo cáo đột xuất và báo cáo định kỳ hàng năm theo yêu cầu của các bộ, ngành gặp nhiều khó khăn. 

 

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên, theo Sở KH&ĐT Thái Bình, là do điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, trong khi yêu cầu phải đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn thực hiện dự án theo tiến độ (3 năm với dự án nhóm C, 5 năm với dự án nhóm B), nên phần lớn các dự án/gói thầu có quy mô nhỏ, nằm trong hạn mức chỉ định thầu. Bên cạnh đó, năng lực, kinh nghiệm của cán bộ làm công tác đấu thầu, quản lý dự án thuộc một số đơn vị, chủ đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là cán bộ cấp xã, cán bộ thuộc các chủ đầu tư không chuyên, phụ thuộc nhiều vào đơn vị tư vấn cũng là nguyên nhân khiến công tác đấu thầu gặp nhiều khó khăn.

 

Đánh giá về hiệu quả hoạt động phân cấp trong đấu thầu, Sở KH&ĐT Thái Bình cho biết, việc phân cấp trong đấu thầu trên địa bàn Tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Cụ thể, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thẩm định chỉ thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư; chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc phân cấp này góp phần giảm bớt các thủ tục hành chính, rút ngắn đáng kể thời gian trong đấu thầu, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu. 

 

Liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu, Sở KH&ĐT Thái Bình cho biết, trong năm 2014, các sở, ngành đã tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư tại 124 dự án sử dụng vốn nhà nước. Qua hoạt động kiểm tra, thanh tra nhận thấy, các chủ đầu tư đã cơ bản thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về đấu thầu (lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu). Tuy nhiên, tại một số dự án/gói thầu vẫn còn một số tồn tại như: hợp đồng xây dựng, hợp đồng tư vấn còn sơ sài, chưa đầy đủ các điều, khoản cần thiết để xử lý khi xảy ra tình huống trong quá trình thực hiện hợp đồng, đặc biệt là các nội dung về điều chỉnh giá, xử phạt khi nhà thầu vi phạm hợp đồng.

Ngô Trần

ngocthanh