Sơn La: Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu năm 2014 đạt khoảng 5,4%

Trong năm 2014, tỉnh Sơn La đã tổ chức đấu thầu 495 gói thầu sử dụng vốn nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện, tổng giá gói thầu được phê duyệt là 717.919,3 triệu đồng, trong đó đấu thầu rộng rãi
Sơn La: Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu năm 2014 đạt khoảng 5,4%

Trong năm 2014, tỉnh Sơn La đã tổ chức đấu thầu 495 gói thầu sử dụng vốn nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện, tổng giá gói thầu được phê duyệt là 717.919,3 triệu đồng, trong đó đấu thầu rộng rãi trong nước là 66 gói thầu; đấu thầu hạn chế là 6 gói; chỉ định thầu là 325 gói; chào hàng cạnh tranh là 52 gói; tự thực hiện là 46 gói thầu. Qua đấu thầu đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 38,765 tỷ đồng trên tổng giá trị gói thầu được phê duyệt, đạt trung bình khoảng 5,4%. 

 

Theo UBND tỉnh Sơn La, nhìn chung, công tác quản lý đấu thầu, chỉ định thầu cơ bản đã tuân thủ theo đúng Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; chủ yếu thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, cơ bản đã tạo được sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các nhà thầu; quá trình đấu thầu đã lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, góp phần nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện dự án, nhiều dự án đạt hiệu quả cao qua đấu thầu. Thông qua đấu thầu, năng lực của các cơ quan quản lý, các nhà thầu cũng dần được nâng cao; dần hình thành được hệ thống dữ liệu thông tin về nhà thầu trên địa bàn, từ đó góp phần kiểm soát được quá trình đầu tư, thực hiện quản lý dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, việc xử lý phát sinh, điều chỉnh bổ sung dự án được thuận lợi và hiệu quả hơn.

IMG

Việc thực hiện đấu thầu rộng rãi các dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La đã góp phần kiểm soát quá trình đầu tư dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh bổ sung dự án được thuận lợi và hiệu quả hơn

 Ảnh: Lê Tiên

UBND tỉnh Sơn La cho biết, nhìn chung, các chủ đầu tư đã chấp hành tốt các quy định pháp luật về đấu thầu, lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực để tham gia triển khai các dự án trên địa bàn Tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn một số tồn tại, hạn chế chung như: chất lượng hồ sơ mời thầu còn thấp, chưa theo đúng mẫu quy định, hình thức hợp đồng không phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, hồ sơ yêu cầu của một số gói thầu còn chưa chặt chẽ. Một số chủ đầu tư không báo cáo công tác đấu thầu theo quy định, gây khó khăn trong việc theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện pháp luật về đấu thầu. Một số chủ đầu tư còn lúng túng trong tổ chức thực hiện; chất lượng còn nhiều bất cập, thiếu sót; đăng tải thông tin về đấu thầu chưa tốt; chất lượng đánh giá hồ sơ dự thầu hạn chế; hợp đồng kinh tế thiếu chặt chẽ dẫn đến xử lý phát sinh, điều chỉnh; chất lượng thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu  còn hạn chế. Bên cạnh đó, hầu hết các chủ đầu tư còn thiếu đội ngũ chuyên gia đấu thầu có năng lực, kinh nghiệm.

 

Để khắc phục những tồn tại và tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác đấu thầu trong thời gian tới, UBND tỉnh Sơn La đã đưa ra một số giải pháp như: kịp thời phổ biến, quán triệt pháp luật về đấu thầu; nêu cao tinh thần gương mẫu chấp hành nghiêm túc pháp luật của các cấp; bảo đảm sự điều hành quản lý thống nhất hoạt động đấu thầu từ tỉnh đến cơ sở, quy định rõ trách nhiệm cá nhân; hình thành các ban quản lý dự án chuyên nghiệp theo Luật Xây dựng năm 2014. Đồng thời, Tỉnh sẽ tiến hành rà soát, tăng cường năng lực các đơn vị thẩm định, các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, hình thành đội ngũ chuyên gia, tư vấn đủ kiến thức, kinh nghiệm về đấu thầu. Tỉnh cũng sẽ chú trọng bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ làm công tác đấu thầu; kiểm tra, hướng dẫn việc đăng tải thông tin, phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định; nâng cao trình độ, năng lực các chủ đầu tư, chủ đầu tư nào không đủ năng lực phải thay thế. Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình đấu thầu, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu; phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, công khai và nghiêm minh các vi phạm.

 

Riêng công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu, trong năm 2014, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La đã thực hiện 6 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có việc thực hiện kiểm tra công tác đấu thầu tại 4 dự án trên địa bàn huyện Sông Mã. Kết quả kiểm tra cho thấy, trình tự thủ tục, thời gian đấu thầu cơ bản đã được các đơn vị thực hiện đúng quy định, tuân thủ theo phân cấp, các thủ tục tuân thủ theo các thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, công tác đấu thầu một số dự án còn hạn chế như: hồ sơ mời thầu lập với chất lượng thấp, thang điểm đánh giá không phù hợp giữa điểm tổng và điểm chi tiết, chưa theo đúng mẫu quy định, hình thức hợp đồng không phù hợp với kế hoạch được duyệt.

Ngô Trần

ngocthanh