Quy định mới về nhà thầu thẩm tra an toàn giao thông

(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đó, nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra an toàn giao thông (ATGT) phải đáp ứng nhiều quy định mới. Cụ thể, đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A và nhóm B, nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra ATGT phải có ít nhất 10 thẩm tra viên, trong đó tối thiểu có 4 kỹ sư công trình đường bộ, 1 kỹ sư vận tải đường bộ và tối thiểu có 1 người đủ điều kiện làm Chủ nhiệm thẩm tra ATGT. Đối với dự án nhóm C và công trình đường bộ đang khai thác, nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra ATGT phải có ít nhất 5 thẩm tra viên, trong đó tối thiểu có 1 kỹ sư công trình đường bộ, 1 kỹ sư vận tải đường bộ và tối thiểu có 1 người đủ điều kiện làm Chủ nhiệm thẩm tra ATGT.  

Tuấn Dũng