Quảng Ngãi tiết kiệm hơn 79 tỷ đồng qua đấu thầu trong năm 2014

Theo Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2014, Tỉnh đã triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 2.229 gói thầu các loại,
Quảng Ngãi tiết kiệm hơn 79 tỷ đồng qua đấu thầu trong năm 2014

Theo Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2014, Tỉnh đã triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 2.229 gói thầu các loại, với tổng giá trị trúng thầu là hơn 2.732 tỷ đồng; tỷ lệ tiết kiệm qua lựa chọn nhà thầu đạt khoảng 2,81% (79,15 tỷ đồng).

 

Trong đó, tổng số gói thầu nhóm A, nhóm B và nhóm C thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 2.001 gói thầu (tổng giá gói thầu là gần 2,396 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là gần 2,374 tỷ đồng, tiết kiệm được 17,487 tỷ đồng). Tổng số gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên năm 2014 của Tỉnh là 191 gói thầu (tổng giá gói thầu là 333,15 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 271,94 tỷ đồng, tiết kiệm được 61,21 tỷ đồng). Tổng số gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ năm 2014 là 37 gói thầu (tổng giá gói thầu là 87,254 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 86,801 tỷ đồng, tiết kiệm được 0,453 tỷ đồng). 

 

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong năm 2014, UBND Tỉnh không tổ chức đoàn thanh, kiểm tra về công tác đấu thầu, mà thực hiện lồng ghép chung trong công tác thanh tra các công trình xây dựng của Thanh tra Tỉnh và thanh tra các sở, ngành. Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, năm 2014, công tác kiểm tra công tác đấu thầu được lồng ghép chung với công tác giám sát, đánh giá đầu tư hiện trường của một số dự án trên địa bàn Tỉnh. Qua thanh tra, kiểm tra, các cơ quan thanh tra đã phát hiện một số sai sót nhỏ và đã chỉ đạo hoặc kiến nghị chấn chỉnh. 

 

Về năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hầu hết các cán bộ tham gia quản lý công tác đấu thầu đều am hiểu về Luật Đấu thầu, có chứng chỉ tham gia các lớp tập huấn công tác đấu thầu, các thành viên tham gia tổ chuyên gia xét thầu của chủ đầu tư đều có chứng chỉ tham gia các khóa học về đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng vào thực tế còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đấu thầu ở cấp cơ sở, các xã, phường, thị trấn, hoặc các chủ đầu tư không thuộc lĩnh vực xây dựng. Công tác đấu thầu qua mạng mới được tập huấn tại tỉnh Quảng Ngãi 2 lần vào các năm 2013 và 2014 với số lượng tham dự khoảng 200 học viên nên đội ngũ cán bộ thực hiện công tác này trên địa bàn còn hạn chế.

 

Đánh giá về phân cấp trong thực hiện công tác đấu thầu, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc phân cấp trong đấu thầu đã làm tăng thêm tính tự chủ cho các chủ đầu tư, rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu, sớm đưa công trình vào sử dụng đạt hiệu quả. Đi đôi với tính tự chủ, trách nhiệm của chủ đầu tư cũng được phân định rõ, không còn đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị có liên quan khi xảy ra các tình huống cần xử lý. Tuy nhiên, việc phân cấp mạnh trong lĩnh vực đấu thầu dễ dẫn đến việc lạm dụng quyền hạn của các chủ đầu tư, sự thông đồng khó kiểm soát giữa chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc dàn xếp trúng thầu. Để khắc phục hạn chế này, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ sớm ban hành quy định về phân cấp trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và phân cấp trong việc thực hiện công tác đấu thầu theo quy định mới của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

T.D

ngocthanh