Quảng Bình: 15 trường hợp vi phạm pháp luật về đấu thầu trong năm 2014

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, hầu hết các cán bộ cấp tỉnh, huyện tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn Tỉnh đều có chứng chỉ tham gia khóa học đấu thầu (100%). Riêng đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu
Quảng Bình: 15 trường hợp vi phạm pháp luật về đấu thầu trong năm 2014

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, hầu hết các cán bộ cấp tỉnh, huyện tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn Tỉnh đều có chứng chỉ tham gia khóa học đấu thầu (100%). Riêng đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu ở cấp xã, thị trấn, con số này là 70%. Đội ngũ thực hiện công tác thẩm định của Tỉnh và cấp huyện trên địa bàn đều có năng lực chuyên môn tốt, có kinh nghiệm trong xử lý tình huống đấu thầu. Trong năm 2015, số lượng cán bộ của tỉnh Quảng Bình cần đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về đấu thầu là khoảng 60 người, chủ yếu là cán bộ làm công tác đấu thầu ở cấp xã. 

IMG

Về cơ bản, các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đấu thầu

Ảnh: Nhã Chi

Trong năm 2014, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác đấu thầu (gồm 1 cuộc kiểm tra riêng về đấu thầu, lồng ghép kiểm tra công tác đấu thầu trong 30 cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn Tỉnh). Về cơ bản, các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, sai sót trong công tác đấu thầu như: đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu chưa đầy đủ, quá trình thực hiện còn chậm, chưa tuân thủ các mốc thời gian mà Luật quy định, công tác thẩm định hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu chưa chặt chẽ… Mặc dù vậy, số lượng và mức độ sai phạm đã thấp hơn nhiều so với những năm trước. Trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đấu thầu, song qua hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã phát hiện 15 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu, đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử phạt hành chính theo các quy định hiện hành.

Năm 2014, tỉnh Quảng Bình triển khai lựa chọn nhà thầu cho 1.238 gói thầu với tổng giá trị là 739 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 708,184 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu gần 4%.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Bình, mặc dù công tác đấu thầu năm 2014 của Tỉnh đã đi vào nề nếp, các chủ đầu tư quan tâm hơn đến công tác đấu thầu, kinh nghiệm và nghiệp vụ về đấu thầu được nâng lên, chất lượng công tác này cũng ngày càng được nâng cao và có hiệu quả, song công tác đấu thầu của Tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định như: tỷ lệ giảm giá dự thầu so với giá gói thầu được duyệt đạt thấp; một số gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng số lượng các nhà thầu tham gia dự thầu còn ít làm cho tính cạnh tranh trong đấu thầu chưa cao; công tác báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu chưa được các chủ đầu tư tuân thủ, gây khó khăn cho cơ quan tổng hợp.

Bích Thảo

ngocthanh