Mẫu hóa hồ sơ yêu cầu gói thầu chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.
Mẫu hóa hồ sơ yêu cầu gói thầu chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh. 

Việc ban hành Thông tư này nhằm hướng dẫn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Về kết cấu, Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu (HSYC) đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh gồm có 5 điều. Trong đó, Thông tư hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường và quy trình rút gọn; các mẫu HSYC, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng; yêu cầu về việc nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa trong HSYC.

Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT có 6 mẫu hồ sơ, bao gồm: Mẫu HSYC áp dụng cho gói thầu xây lắp thực hiện chỉ định thầu trong nước theo quy trình thông thường (Mẫu số 1 – HSYC chỉ định thầu xây lắp); Mẫu HSYC áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện chỉ định thầu trong nước theo quy trình thông thường (Mẫu số 2 – HSYC chỉ định thầu mua sắm hàng hóa); Mẫu HSYC áp dụng cho gói thầu xây lắp thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình thông thường (Mẫu số 3 – HSYC chào hàng cạnh tranh xây lắp); Mẫu HSYC áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình thông thường (Mẫu số 4 – HSYC chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa); Mẫu bản yêu cầu báo giá áp dụng cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình rút gọn (Mẫu số 5 – Bản yêu cầu báo giá); Mẫu dự thảo hợp đồng áp dụng cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thuộc hạn mức chỉ định thầu (Mẫu số 6 – Dự thảo hợp đồng cho chỉ định thầu rút gọn).

Đặc biệt, trong số 6 mẫu này, có 2 mẫu mới được bổ sung là Bản yêu cầu báo giá và Dự thảo hợp đồng cho chỉ định thầu rút gọn. Đây là các mẫu cho các gói thầu hạn mức thấp nhưng có tần suất sử dụng Mẫu nhiều. Mặt khác, để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện khi áp dụng, Bộ KH&ĐT đã tách riêng Mẫu HSYC chào hàng cạnh tranh cho gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp.

Theo Bộ KH&ĐT, tương tự Thông tư số 01, 03 và 05/2015/TT-BKHĐT đã được ban hành từ đầu năm đến nay, Thông tư quy định chi tiết việc lập HSYC được xây dựng trên tinh thần tuân thủ nguyên tắc là không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trong quá trình đấu thầu. 

Trên thực tế, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đã quy định tất cả các quy trình, thủ tục trong đấu thầu; việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật này đã đủ cơ sở pháp lý cho việc tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu, dự án. Theo đó, việc xây dựng các Thông tư quy định mẫu hồ sơ đấu thầu, trong đó có Mẫu HSYC chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh chỉ là mẫu hóa hồ sơ trong lựa chọn nhà thầu, qua đó tạo thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình đấu thầu, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu (do cải thiện chất lượng hồ sơ mời thầu, HSYC), đặc biệt là trong bối cảnh năng lực chuyên môn của nhiều đơn vị còn hạn chế.

Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 22/12/2015, thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BKH của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu xây lắp và Thông tư số 11/2010/TT-BKH của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.

 Lê Xuân

 

ngocthanh