Lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Cấp điện nông thôn tại Khánh Hòa

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3218/QĐ-BCT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020 (giai đoạn 1).

Giai đoạn 1 của dự án nêu trên gồm 13 gói thầu (trong đó, có 4 gói thầu phần vật tư thiết bị, 5 gói thầu phần xây lắp, 4 gói thầu phần tư vấn và khác), với tổng giá trị 53,16 tỷ đồng.

Theo KHLCNT giai đoạn 1 của Dự án, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu sẽ triển khai ngay trong quý III/2016, tiến độ thực hiện các gói thầu vật tư thiết bị không quá 90 ngày, xây lắp không quá 360 ngày nhằm đảm bảo thời hạn giải ngân vốn cho Dự án theo quy định.

Trên cơ sở KHLCNT được duyệt, Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung (Chủ đầu tư) đang gấp rút phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán cho các công trình thuộc Dự án để trình Bộ Công Thương thẩm định phê duyệt, đồng thời phối hợp với địa phương để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các công việc liên quan.

Hải Bình