Lựa chọn nhà thầu cho Dự án tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị

Lựa chọn nhà thầu cho Dự án tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị (hạng mục cầu Thành Cổ và đường dẫn), tỉnh Quảng Trị.
Lựa chọn nhà thầu cho Dự án tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị

Bộ GTVT vừa chấp thuận đề nghị của Sở GTVT Quảng Trị, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị (hạng mục cầu Thành Cổ và đường dẫn), tỉnh Quảng Trị với các nội dung cụ thể như sau:

TT Tên gói thầu Giá gói thầu (triệu đồng) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Gói thầu số 01-TV: Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, dự toán và cắm cọc GPMB, mốc lộ giới 11.863 Quý II/2016 Phần khảo sát: Theo đơn giá cố định; phần thiết kế, dự toán: Hợp đồng trọn gói 30 ngày
2 Gói thầu số 02-TV: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC 178 Quý II/2016 Hợp đồng trọn gói 20 ngày
3 Gói thầu số 03-TV: Tư vấn thẩm tra dự toán 169 Quý II/2016 Hợp đồng trọn gói 20 ngày
4 Gói thầu số 04-TV: Tư vấn giám sát và quan trắc môi trường trong quá trình thi công xây dựng 300 Quý II/2016 Hợp đồng theo đơn giá cố định Theo thời gian thi công xây dựng công trình
5 Gói thầu số 05-TV: Tư vấn thẩm tra ATGT giai đoạn trước khi đưa công trình vào sử dụng 500 Quý I/2017 Hợp đồng trọn gói 20 ngày
6 Gói thầu số 06-TV: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 1.417 Quý I/2017 Hợp đồng trọn gói 05 tháng
7 Gói thầu số 07.1-RPBM: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ 377 Quý II/2016 Hợp đồng trọn gói 20 ngày
8 Gói thầu số 07.2-RPBM: Tổ chức thi công rà phá bom mìn, vật nổ 1.51 Quý II/2016 Hợp đồng theo đơn giá cố định 30 ngày
9 Gói thầu số 08-XL: Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km0 đến Km1+939 (bao gồm cầu Nhan Biều: Km0+955) 82.183 Quý II/2016 Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh 12 tháng
10 Gói thầu số 09-XL: Thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km1+939 đến hết nút giao đường Trần Hưng Đạo Km2+483 (bao gồm cầu Thành Cổ: Km2+104) 163.709 Quý II/2016 Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh 12 tháng
11 Gói thầu số 10-XL: Thi công xây dựng đoạn tuyến từ cuối nút giao đường Trần Hưng Đạo Km2+483 đến cuối tuyến Km5+913 (bao gồm cầu Kênh: Km3+670) 134.291 Quý II/2016 Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh 12 tháng
12 Gói thầu số 11-XL: Thi công hạng mục điện chiếu sáng toàn tuyến 9.286 Quý I/2017 Hợp đồng theo đơn giá cố định 03 tháng
13 Gói thầu số 12-XL: Thi công hạng mục an toàn giao thông toàn tuyến 2.6 Quý I/2017 Hợp đồng theo đơn giá cố định 03 tháng
14 Gói thầu số 13-BH: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng 2.245 Quý II/2016 Hợp đồng trọn gói Theo thời gian thi công xây dựng và thời gian bảo hành công trình
15 Gói thầu số 14: Di dời hạ tầng kỹ thuật 10.934 Quý II/2016 Hợp đồng theo đơn giá cố định 04 tháng
16 Gói thầu số 15: Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy 3.716 Quý II/2016 Hợp đồng theo đơn giá cố định Theo thời gian thi công xây dựng công trình

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Áp dụng hình thức chỉ định thầu đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại văn bản số 77/VPCP-KTN ngày 06/01/2016 của văn phòng Chính phủ, có tiết kiệm 5% dự toán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 979/TTg-KTN ngày 05/7/2013.

- Nguồn vốn: Vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên theo Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội theo nội dung Quyết định số 1268/QĐ-BGTVT ngày 25/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư.

- Giá các gói thầu là tạm tính, bao gồm thuế VAT, xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 1268/QĐ-BGTVT ngày 25/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải. Dự toán các gói thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Quảng Trị triển khai thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 sử dụng vốn TPCP còn dư.

Theo Anh Minh
Đầu tư