Liên danh Sông Đà 11 – Thăng Long: Trúng thầu dù xếp thứ 2 về giá đánh giá

(BĐT) - Liên danh Công ty CP Sông Đà 11 – Công ty CP Thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long (Liên danh Sông Đà 11 – Thăng Long) vừa được Tổng công ty Điện lực miền Bắc lựa chọn là nhà thầu trúng thầu gói thầu NPC/DEP-110PT TU-W05: Xây lắp đường dây 110 kV Phong Thổ - Than Uyên. 
Bên mời thầu chọn Liên danh Sông Đà 11 - Thăng Long và đưa ra lý do “không đủ năng lực thực hiện hợp đồng” để loại nhà thầu xếp hạng thứ nhất về giá. Ảnh: Lê Anh
Bên mời thầu chọn Liên danh Sông Đà 11 - Thăng Long và đưa ra lý do “không đủ năng lực thực hiện hợp đồng” để loại nhà thầu xếp hạng thứ nhất về giá. Ảnh: Lê Anh

Giá trúng thầu của Liên danh này là 156.881.717.305 đồng. Gói thầu trên thuộc Dự án Đường dây 110kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2 và đấu nối sau TBA 220kV Than Uyên - thuộc Dự án Phân phối hiệu quả (DEP), sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

Một điểm đáng chú ý của gói thầu này là có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) và không có nhà thầu nào bị loại trong bước đánh giá sơ bộ. Liên danh nhà thầu trúng thầu Công ty CP Sông Đà 11 – Công ty CP Thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long chỉ được xếp hạng thứ 2 sau quá trình đánh giá HSDT. Tại Lễ mở thầu, giá dự thầu của Liên danh này là 159.632.065.352 đồng, nhà thầu không có thư giảm giá nhưng trong quá trình đánh giá HSDT, tổng các điều chỉnh của HSDT Liên danh nhà thầu trên giảm 2.750.348.047 đồng, do đó tổng giá đánh giá của Liên danh trên là 156.881.717.305 đồng.

Theo đánh giá của bên mời thầu (Ban Quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc), HSDT xếp hạng thứ nhất là của Liên danh Công ty CP Lắp máy - Công ty CP Lắp máy và xây dựng điện với tổng giá đánh giá là 138.802.044.863. Tuy nhiên, qua công tác hậu kiểm năng lực thực hiện hợp đồng của các nhà thầu, bên mời thầu cho biết, tuy nhà thầu Liên danh Công ty CP Lắp máy - Công ty CP Lắp máy và xây dựng điện có giá đánh giá thấp nhất nhưng nhà thầu này không đủ năng lực thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có giá đánh giá xếp hạng thứ 2 là Liên danh Sông Đà 11 - Thăng Long nhưng được Tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu đáp ứng năng lực thực hiện hợp đồng.

Như vậy, dù kết quả đánh giá xếp hạng thứ 2 nhưng Liên danh Sông Đà 11- Thăng Long vẫn là nhà thầu trúng thầu gói thầu trên. Và theo Quyết định phê duyệt số 1196/QĐ-EVN ngày 09/5/2016 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, hợp đồng trúng thầu với liên danh nhà thầu trên theo đơn giá, có thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tuần.            

Phan Ngọc