Lấy ý kiến xây dựng Thông tư quy định chi tiết về hợp đồng EPC

Bộ Xây dựng đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) trong dự án đầu tư xây dựng.
Lấy ý kiến xây dựng Thông tư  quy định chi tiết về hợp đồng EPC

Bộ Xây dựng đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) trong dự án đầu tư xây dựng.

 

Theo dự thảo Thông tư, nguyên tắc áp dụng hợp đồng EPC là phải bảo đảm an toàn, chất lượng công trình, tiến độ, mục tiêu và hiệu quả đầu tư; khuyến khích việc áp dụng hợp đồng EPC đối với những dự án, gói thầu mà chủ đầu tư muốn tinh giản bộ máy quản lý hoặc không đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý thực hiện dự án và những dự án, gói thầu đã được đầu tư xây dựng phổ biến, có phạm vi công việc, khối lượng và giá cả đã xác định rõ. 

IMG

Theo dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình, nguyên tắc áp dụng hợp đồng EPC là phải bảo đảm an toàn, chất lượng công trình, tiến độ, mục tiêu và hiệu quả đầu tư 

 Ảnh: Tất Tiên

Nhà thầu được lựa chọn để ký kết, thực hiện hợp đồng EPC phải có đủ điều kiện về kinh nghiệm, năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật. Trong quá trình chuẩn bị, ký kết và thực hiện hợp đồng, khuyến khích nhà thầu đề xuất các sáng kiến, biện pháp hoặc vận dụng kinh nghiệm của mình để hoàn thành các công việc theo hợp đồng, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ, mục tiêu, yêu cầu và nâng cao hiệu quả của dự án, gói thầu. Việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng EPC phải phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các khâu, từ chuẩn bị, ký kết, cho đến quản lý hợp đồng EPC. Trong đó, ở khâu lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, chủ đầu tư phải căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và tổng mức đầu tư của dự án được duyệt, dự toán xây dựng tương ứng với thiết kế FEED được duyệt. 

 

Khi ký kết hợp đồng EPC, chủ đầu tư phải lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu và nhà thầu được lựa chọn phải có đủ năng lực hoạt động, năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Đối với việc quản lý trong quá trình thực hiện hợp đồng, theo dự thảo Thông tư, chủ đầu tư phải quản lý việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng chi tiết, mua sắm vật tư, thiết bị, thi công xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu phụ, điều chỉnh hợp đồng EPC. Ngoài ra, chủ đầu tư còn phải quản lý phạm vi thực hiện các công việc theo mục tiêu của dự án, kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí, thanh toán, điều chỉnh giá hợp đồng và các nội dung cần thiết khác của hợp đồng.

 

Ban hành kèm theo Thông tư còn có Mẫu hợp đồng EPC. Khi áp dụng mẫu hợp đồng EPC này, các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng các mốc thời gian cụ thể về thời hạn thanh toán, thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời hạn trả lời văn bản, thời gian chấm dứt hợp đồng và các trường hợp tương tự. 

 

Đối với một số trường hợp cụ thể, dự thảo Thông tư quy định, nếu phạm vi và yêu cầu công việc của gói thầu cụ thể khác với phạm vi và yêu cầu công việc trong Mẫu hợp đồng thì các bên thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung, nhưng phải phù hợp với quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Trường hợp các bên thống nhất phạm vi công việc nghiệm thu sản phẩm khác với Mẫu hợp đồng thì các bên thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung, nhưng phải phù hợp với quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

 

Trường hợp nhà thầu là nhà thầu liên danh, các bên thỏa thuận trong hợp đồng việc bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng và mức tạm ứng phù hợp với yêu cầu của từng loại công việc của hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

 

Các bên thỏa thuận loại đồng tiền và hình thức thanh toán trong hợp đồng nhưng không trái với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật về ngoại hối. Tùy theo tính chất và điều kiện của từng dự án, gói thầu mà các bên lựa chọn loại giá hợp đồng theo quy định. Trường hợp hợp đồng theo giá trọn gói thì trong giá hợp đồng phải bao gồm các khoản chi phí dự phòng. Bảo hiểm công trình của hợp đồng EPC phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng và do chủ đầu tư chi trả, khuyến khích nhà thầu mua bảo hiểm công trình trong hợp đồng EPC (khi đó, phí bảo hiểm được tính vào giá hợp đồng).

Trần Nam

 

 

 

ngocthanh