Lấy ý kiến mẫu hồ sơ mời thầu mua thuốc y học cổ truyền

Bộ Y tế đang tiến hành lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá mua dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.
Lấy ý kiến mẫu hồ sơ mời thầu  mua thuốc y học cổ truyền

Bộ Y tế đang tiến hành lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá mua dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

IMG
Thuốc y học cổ truyền được coi là hợp lệ tham dự thầu nếu chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của mặt hàng… 
Ảnh: LTT
Dự thảo Thông tư này được xây dựng dựa trên quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và một số quy định liên quan.
Dự kiến, Thông tư này quy định tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và năng lực nhà thầu tại hồ sơ mời thầu (HSMT) để lựa chọn nhà thầu cung cấp dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trong các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, các nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế để mua dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền phục vụ công tác khám, chữa bệnh.
Dự thảo Thông tư quy định cụ thể về tư cách hợp lệ của nhà thầu và mặt hàng tham dự thầu. Ngoài việc đáp ứng các quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành, dự thảo Thông tư quy định, nhà thầu phải đáp ứng thêm một số điều kiện khác như nhà thầu phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh thuốc với phạm vi kinh doanh bán buôn dược liệu (đối với gói thầu dược liệu) và phạm vi kinh doanh chế biến, đóng gói dược liệu (đối với gói thầu vị thuốc y học cổ truyền. Đối với nhà thầu tham dự gói thầu dược liệu, nhà thầu phải đạt tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) và tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) về dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với nhà thầu tham dự gói thầu vị thuốc y học cổ truyền, nhà thầu phải đạt đủ điều kiện sơ chế, chế biến và đóng gói dược liệu do Bộ Y tế cấp, đạt tiêu chuẩn GSP và GDP về dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền do cơ quan có thẩm quyền cấp. Dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền được coi là hợp lệ tham dự thầu nếu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của HSMT như chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của mặt hàng…
Đối với mặt hàng được đề nghị trúng thầu, theo dự thảo Thông tư, ngoài những quy định của Luật Đấu thầu, mặt hàng đó còn phải đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật và một số điều kiện khác như giá kế hoạch được xây dựng căn cứ vào giá tham khảo mặt hàng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý y, dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế và không được cao hơn giá của mặt hàng đó trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được người có thẩm quyền phê duyệt. 
Trường hợp các nhà thầu đều chào giá cao hơn giá trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì Thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm xem xét, nếu chào giá chưa hợp lý thì phải có văn bản báo cáo, giải trình và đề xuất điều chỉnh giá kế hoạch để người có thẩm quyền xem xét, quyết định; nếu chào giá hợp lý thì yêu cầu nhà thầu chào lại giá theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hoặc đề xuất hình thức lựa chọn nhà thầu khác cho phù hợp. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm thông báo bằng văn bản không có nhà thầu nào trúng thầu và thực hiện lựa chọn lại nhà thầu theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu. Cụ thể, mặt hàng có giá đánh giá thấp nhất hoặc có điểm tổng hợp cao nhất trong gói thầu dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền được xem xét đề nghị trúng thầu; trường hợp giá đánh giá hoặc điểm tổng hợp bằng nhau thì lựa chọn mặt hàng để xem xét đề nghị trúng thầu theo thứ tự ưu tiên như mặt hàng có điểm kỹ thuật cao hơn hoặc mặt hàng dược liệu có nguồn gốc trong nước hoặc vị thuốc y học cổ truyền được sản xuất trong nước có chất lượng tương đương…
Đặc biệt, khi trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổng hợp và gửi báo cáo tình hình vi phạm của các nhà thầu trong quá trình đấu thầu, cung cấp dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trong lần đấu thầu liền kề lần đấu thầu hiện tại của các cơ sở y tế trên địa bàn để tổng hợp và công bố, làm cơ sở cho các đơn vị xem xét đánh giá, lựa chọn nhà thầu trong kỳ 
tiếp theo.
Ngoài ra, theo quy định của dự thảo Thông tư, nhà thầu phải có tên trong Danh sách các nhà sản xuất, nhà cung cấp dược liệu hoặc vị thuốc y học cổ truyền đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm do Bộ Y tế thẩm định và công bố trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý y, dược cổ truyền thì được tham gia đấu thầu hạn chế theo quy định.
Theo thông tin của Cục Quản lý y, dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế, thời hạn nhận góp ý cho dự thảo Thông tư là ngày 30/10/2015. Dự kiến, Thông tư sẽ được ban hành trong năm nay.
Trần Nam

ngocthanh