Kon Tum: Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu đạt thấp

Theo UBND tỉnh Kon Tum, trong năm 2014, trên địa bàn Tỉnh đã thực hiện 540 gói thầu với tổng giá trị gói thầu được duyệt là 1.389,852 tỷ đồng; giá trúng thầu được duyệt là 1.379,658 tỷ đồng.
Kon Tum: Tỷ lệ tiết kiệm  qua đấu thầu đạt thấp

Theo UBND tỉnh Kon Tum, trong năm 2014, trên địa bàn Tỉnh đã thực hiện 540 gói thầu với tổng giá trị gói thầu được duyệt là 1.389,852 tỷ đồng; giá trúng thầu được duyệt là 1.379,658 tỷ đồng. Giảm giá sau đấu thầu chỉ đạt 10,194 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 0,73% so với giá gói thầu. 

 

UBND tỉnh Kon Tum cũng cho biết, trong năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Tỉnh đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra về đấu thầu tại 2 đơn vị. Qua kiểm tra, nhìn chung, chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện công tác quản lý đấu thầu cơ bản tuân thủ theo các quy định hiện hành, tạo được sự cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng giữa các nhà thầu. Thông qua đấu thầu, các chủ đầu tư, bên mời thầu đã lựa chọn được các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với quy mô, tính chất của từng gói thầu. Các chủ đầu tư có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đấu thầu cơ bản đủ trình độ chuyên môn. 

 

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được trong công tác đấu thầu, vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa đầy đủ hoặc còn sai sót, như: tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá chưa chuẩn xác, chưa bám sát các nội dung trong hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) được phê duyệt. Công tác thẩm định HSMT, HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu của cơ quan thẩm định có chất lượng chưa cao, chưa đầy đủ nội dung, chưa phát hiện những sai sót.

 V. Thắng

ngocthanh