Hướng dẫn chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tư bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015,
Hướng dẫn chi tiết về  kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tư bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015, thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/2/2009 của Bộ KH&ĐT về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.                                              

Theo Bộ KH&ĐT, việc ban hành Thông tư này nhằm bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch trong đấu thầu, tạo cơ sở pháp lý trong việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) đối với gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Luật Đấu thầu 2013, trừ gói thầu mua thuốc quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu 2013. 

Đồng thời, Bộ KH&ĐT cho rằng, việc ban hành Thông tư sẽ khắc phục những tồn tại, khó khăn, bất cập trong quá trình lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt KHLCNT trong thời gian qua và triển khai chi tiết những nội dung mới trong Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Thông tư cũng được xây dựng với mục tiêu góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi các quy định của pháp luật về đấu thầu và tạo nhiều thuận lợi cho bên mời thầu, chủ đầu tư trong việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt KHLCNT.

Về kết cấu, Thông tư bao gồm 11 điều. Trong đó, Thông tư hướng dẫn cụ thể về văn bản trình duyệt KHLCNT; những phần công việc thuộc KHLCNT; trình duyệt và thẩm định KHLCNT; phê duyệt KHLCNT; đăng tải KHLCNT; KHLCNT điều chỉnh, bổ sung.

Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT có Phụ lục với 3 mẫu văn bản gồm: Văn bản trình duyệt KHLCNT, Báo cáo thẩm định KHLCNT,  Quyết định phê duyệt KHLCNT.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức tham gia lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt KHLCNT và hướng dẫn thực hiện trong thời gian chuyển tiếp, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định, đối với KHLCNT đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Quyết định phê duyệt KHLCNT đó. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà cần điều chỉnh, bổ sung nội dung thuộc KHLCNT đã được phê duyệt trước đó thì việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho phần KHLCNT điều chỉnh, bổ sung thực hiện theo quy định của Thông tư này. Còn đối với KHLCNT đang trong quá trình lập, trình duyệt và thẩm định nhưng đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành chưa được phê duyệt thì việc lập, trình duyệt, thẩm định và phê duyệt được thực hiện theo quy định của Thông tư này.

Trần Nam

ngocthanh