Hà Nội: Năng lực cán bộ đấu thầu chưa đồng đều

Trong năm 2014, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn còn thấp, chỉ đạt 2,44%. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP. Hà Nội, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn còn hạn chế.
Hà Nội: Năng lực cán bộ  đấu thầu chưa đồng đều

Trong năm 2014, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn còn thấp, chỉ đạt 2,44%. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP. Hà Nội, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn còn hạn chế. 

 

Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cho rằng, chất lượng một số cán bộ làm công tác đấu thầu còn chưa đồng đều giữa các quận, huyện; việc cập nhật những kiến thức mới liên quan đến pháp luật về đấu thầu còn chưa kịp thời, dẫn đến còn lúng túng trong quá trình tổ chức, thực hiện; một số ít cán bộ được cử đi học các lớp về đấu thầu, có chứng chỉ, tuy nhiên, do luân chuyển công tác nên chưa thực sự tham gia trực tiếp vào quá trình tổ chức thực hiện, dẫn đến lãng phí về thời gian, nguồn lực cán bộ về đấu thầu. 

 

Bên cạnh đó, do hạn chế về năng lực và kinh nghiệm, vẫn còn tình trạng chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư phụ thuộc quá nhiều vào các đơn vị tư vấn đấu thầu, chưa chủ động nghiên cứu và cập nhật thường xuyên các quy định mới về đấu thầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công tác đấu thầu cũng như triển khai dự án. Mặt khác, năng lực của các đơn vị tư vấn được lựa chọn cũng còn những hạn chế nhất định, làm cho chất lượng của công tác đấu thầu chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

 

Nhận thức được vấn đề này, trong thời gian qua, TP. Hà Nội đã chú trọng tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đấu thầu thông qua việc hướng dẫn, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đấu thầu trước và sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực. 

IMG

Cụ thể, trong năm 2014, Thành phố đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu. UBND TP. Hà Nội, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của Thành phố đã cử lãnh đạo quản lý, cán bộ làm công tác đấu thầu tham dự 3 khóa tập huấn về đấu thầu do Bộ KH&ĐT tổ chức. Riêng Sở KH&ĐT Hà Nội đã chủ trì tổ chức 2 hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành KH&ĐT, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020), trong đó lồng ghép phổ biến những quy định mới của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các đối tượng là đại diện các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoạt động trên địa bàn Thành phố. 

IMG

Mặt khác, trong năm qua, Sở KH&ĐT đã tiến hành rà soát những văn bản có liên quan đến quản lý đầu tư, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố cũng như các văn bản liên quan đến công tác đấu thầu không còn phù hợp, hoặc có quy định trái với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để tham mưu cho UBND Thành phố sửa đổi, thay thế. 

 

Ngoài ra, UBND Thành phố đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát lại đội ngũ cán bộ ban quản lý dự án và chủ đầu tư, tăng cường bồi dưỡng năng lực chuyên môn của chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu và các cá nhân có liên quan theo quy định, đồng thời nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân…

Trần Nam

ngocthanh